fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

ODSZKODOWANIA

Wypadek przy pracy

Jak definiowany jest wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy – Pojęcie wypadku przy pracy zostało zawarte w Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z treścią art. 3 tejże ustawy za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

  1. w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Art. 3 ustawy w dalszej części wskazuje przypadki zdarzeń, które również są traktowane jako te spełniające warunki wypadku przy pracy.

Jakie świadczenia przysługują w razie wypadku przy pracy?

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy przysługuje świadczenie ustalane kwotowo za każdy procent długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Uszczerbek ten orzeka komisja lekarska działająca z ramienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy, zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie pracy, sporządzany jest protokół powypadkowy, w którym ustalana jest przyczyna wypadku. Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, oprócz świadczenia z ZUS, może ubiegać się także o odszkodowanie i zadośćuczynienie od pracodawcy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Jednak także odszkodowanie przysługuje mu wówczas, gdy pracodawca dopuścił się określonych zaniedbań, ponosi winę za zdarzenie, bądź odpowiedzialność jego przedsiębiorstwa za szkodę kształtuję się na zasadzie ryzyka.

Należy również wspomnieć, że na gruncie polskiego prawa jest instytucja wypadku w drodze do pracy, za które uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. W przypadku zaistnienia wypadku w drodze do pracy świadczenie odszkodowawcze pracownikowi nie przysługuje. Warto wspomnieć, że unormowania dotyczące wypadków przy pracy mają zastosowanie względem pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.