fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

PRAWO PRACY

ODPRAWA

W jakich sytuacjach przysługuje odprawa

Nie każdy ma świadomość, że w przypadku zwolnienia z zakładu pracy pracownikowi przysługuje pewne świadczenie pieniężne zwane odprawą. Jednak możliwość uzyskania odprawy obwarowane jest szeregiem warunków i dotyczy tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, odprawa nie należy się zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia, czy umowy o dzieło. Na gruncie prawa pracy możemy mówić o trzech rodzajach odpraw wypłacanych w zależności od okoliczności.

Pierwsza z odpraw to ta związana ze zwolnieniami grupowymi. Przysługuje ona pracownikom w sytuacji, gdy traci on stanowisko pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i dotyczy jedynie pracowników zatrudnionych w zakładach, w których jest zatrudnionych co najmniej 20 pracowników. Wysokość tej odprawy uzależniona jest od stażu zatrudnienia i tak pracownikowi, który posiada staż pracy poniżej 2 lat przysługuje odprawa w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Pracownikowi o stażu powyżej 2 lat, a poniżej 8 lat- dwumiesięczne wynagrodzenie. Pracownik, który przepracował u konkretnego pracodawcy powyżej 8 lat może liczyć na równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa na powyższych warunkach należy się nie tylko przy wypowiedzeniu umowy o pracę przez pracodawcę, rozwiązanie w drodze porozumienia także może uzasadniać nabycie prawa do odprawy, pod warunkiem, że spełnione są warunki w postaci zwolnienia grupowego lub w zakresie przyczyny, która nie dotyczy pracownika.

Prawa do odprawy nie wyklucza także rozwiązanie stosunku pracy wskutek nieprzyjęcia przez pracownika zaproponowanych, zmienionych warunków zatrudnienia.

Odprawa a emerytura i renta

Pracownik otrzymuje także odprawę w sytuacji, gdy przechodzi na emeryturę ewentualnie rentę. W takiej sytuacji otrzymuje równowartość miesięcznego wynagrodzenia. Jednak wysokość odprawy w tym przypadku może być modyfikowana regulaminem wynagrodzenia bądź też postanowieniami układu zbiorowego pracy.

Na gruncie obowiązującego prawa można jeszcze wskazać tzw. odprawę pośmiertną, którą otrzymują uprawieni członkowie rodziny zmarłego pracownika, jeżeli zgon nastąpił w czasie zatrudnienia. Jej wysokość uzależniona jest również od stażu jaki przepracował zmarły pracownik.

Odprawa w przypadku zgonu pracownika wypłacana jest w wysokości miesięcznego wynagrodzenia jeśli pracownik zatrudniony był mniej niż 10 lat, trzymiesięczne wynagrodzenie wypłacana jest w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony był co najmniej 10 lat, a sześciomiesięczne wynagrodzenie wypłaca się w sytuacji, gdy zmarły przepracował co najmniej 15 lat.

Jeśli szukasz porad prawnych z zakresu prawa pracy, nie wiesz czy należy Ci się odprawa – skontaktuj się z nami! Działamy na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.