fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

ODSZKODOWANIA

Wypadki w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie i odszkodowanie za wypadki rolnicze

Praca w gospodarstwie rolnym niesie za sobą wiele niebezpieczeństw związanych z posiadaniem maszyn oraz zwierząt, a to prowadzi do licznych wypadków i szkód w mieniu jak i na osobie. Często nawet zwykłe zaniedbania w postaci braku posypania drogi piaskiem czy też jej nieuprzątnięcia skutkować może tragicznymi konsekwencjami.

Kwestie związane z ubezpieczeniem OC rolnika reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Zgodnie z przepisami tej ustawy, umowę ubezpieczenia OC rolnika zawiera się na okres 12 miesięcy, a obowiązek ten powstaje w momencie objęcia gospodarstwa w posiadanie.

Zakres Ubezpieczenia

odszkodowanie za wypadek rolniczy

Ubezpieczenie OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Zatem zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie zarówno wtedy, gdy szkodę wyrządzi sam rolnik, jak i wtedy, gdy szkodę wyrządzi osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też pracująca w gospodarstwie. Osobą pracującą w gospodarstwie rolnym jest nie tylko osoba w nim mieszkająca, ale także osoba w nim pomagająca, dokonująca napraw, czy też świadcząca tzw. pomoc sąsiedzką. Przykładowo, jeżeli któraś z tych osób wykonując czynności związane z gospodarstwem wyrządzi szkodę osobie trzeciej np. kierowcy samochodu czy przechodniowi, wówczas zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie.

Czy osoba wykonująca prace związane z gospodarstwem ma szanse na odszkodowanie?

W sytuacji, gdy przy wykonywaniu prac związanych z posiadaniem gospodarstwa szkodę poniesie także osoba pracująca w tym gospodarstwie – np. przetnie sobie palce piłą dostarczoną przez właściciela będącą w złym stanie technicznym, może ona uzyskać odszkodowanie. Zdarza się również, że z winy osoby pracującej w gospodarstwie szkody dozna sam rolnik. Wówczas zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, ale będzie ono obejmowało jedynie roszczenia związane z uszkodzeniem ciała, tzw. zadośćuczynienie.

Warunki odpowiedzialności za wypadki w rolnictwie

Mówiąc o odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń, nie można pominąć warunków jakie muszą być spełnione. Przede wszystkim rolnik lub osoba pracująca w jego gospodarstwie będą zobowiązani do naprawienia powstałej szkody tylko wtedy, gdy można im przypisać winę za zaistniałe zdarzenie. Wina może mieć postać działania lub zaniechania np. nieprawidłowe przepędzanie stada. Odpowiedzialność rolnika, a tym samym zakładu ubezpieczeń, zależy także od tego, czy pomiędzy działaniem rolnika a powstałą szkodą istnieje bezpośredni związek przyczynowy, a więc czy szkoda jest tzw. normalnym następstwem działania lub zaniechania rolnika. Kolejnym warunkiem powstania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest to, aby czynności, które były przyczyną szkody, miały bezpośredni związek z posiadaniem gospodarstwa, a więc aby istniał związek funkcjonalny pomiędzy czynnościami rolnika a gospodarstwem. Czynności wykonywane przez rolnika lub osobę pracującą w gospodarstwie muszą być pracami związanymi z posiadaniem gospodarstwa.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.