fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

PRAWO KARNE

Kasacja

Czym jest kasacja?

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 176 Konstytucji polskie postępowanie sądowe ma charakter co najmniej dwuinstancyjny, co oznacza że niezadowolony z wyroku sądowego może go zaskarżyć. Zasada ta ma oczywiście zastosowanie także w prawie karnym. Oskarżony nieusatysfakcjonowany wyrokiem sąd pierwszej instancji ma prawo zaskarżyć wyrok do sądu drugiej instancji.

Co jeśli wyrok sądu drugiej instancji nie spełnia naszych oczekiwań? Polskie prawo karne, a ściślej rzecz ujmując kodeks postępowania karnego przewiduje instytucję tzw. kasacji, która jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia przysługującym od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego. Kasację może wnieść strona postępowania tylko z powodu uchybień enumeratywnie wskazanych w art. 439 k.p.k lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia.

Przyczyny kasacji

Co do przyczyn wskazanych w przytoczonym powyżej artykule, to zaliczamy do nich następujące sytuacje:

 • w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu,
 • sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie,
 • sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego,
 • sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu,
 • orzeczono karę, środek karny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie,
 • orzeczenie zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu,
 • zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie,
 • orzeczenie zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone,
 • zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie,
 • oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w ustawie  lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy,
 • sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa. Termin do wniesienia kasacji wynosi 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.

Kasację wnosi się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu odwoławczego. Należy również pamiętać, że kasacja musi być sporządzona i podpisana przez obrońcę. Kasacja na korzyść oskarżonego może być wniesiona jedynie w sytuacji, gdy oskarżony został skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, ograniczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy kasację wnosi Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jeśli szukasz skutecznej kancelarii prawnej, która pomoże Ci z zakresu prawa karnego – skontaktuj się z nami! Działamy na terenie województwa podkarpackiego, województwa małopolskiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego.

 

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.