fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

PRAWO KARNE

Prywatny akt oskarżenia

Kiedy można wnieść prywatny akt oskarżenia

W sytuacji, gdy jesteśmy ofiarą przestępstwa, w znakomitej większości przypadków to prokurator jest osobą, która wnosi do sądu akt oskarżenia. Nasza rola ograniczyć się może jedynie do roli świadka, ewentualnie oskarżyciela posiłkowego. To do prokuratora należy zgromadzenie dowodów, także sporządzenie aktu oskarżenia, a następnie udział w postępowaniu sądowym. Są jednak sytuacje, gdy to my będziemy musieli wnieść akt oskarżenia, ewentualnie działający w naszym imieniu fachowy pełnomocnik. Dzieje się tak przypadku popełniania przestępstw o nieco lżejszym charakterze, do których to zaliczyć należy:

  • lekkie uszkodzenie ciała – art. 157 § 1 k.k.
  • zniesławienie – art. 212 § 4 k.k.
  • zniewaga – art. 216 § 5 k.k.
  • naruszenie nietykalności cielesnej – art. 217 § 3 k.k.

Wówczas chcąc, aby sprawca poniósł określone konsekwencje na gruncie prawa karnego należy wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia. Oczywiście przepisy prawa nie są szczególnie wymagające co formy i treści jakie przedmiotowy dokument musi zawierać. Zgodnie z art. 487 kodeksu postępowania karnego prywatny akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie.

Możemy także liczyć na pomoc ze strony organów ścigania, albowiem policja na nasze żądanie przyjmuje ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym przesyła skargę do właściwego sądu. Nadto prokurator może w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego wszcząć postępowanie albo wstąpić do już toczącego się, jeżeli wymaga tego interes społeczny. W takiej sytuacji występować będziemy w charakterze oskarżyciela posiłkowego, a postępowanie będzie się toczyło z urzędu. Pomimo, że przepisy prawa nie określają w sposób bardzo wymagający warunków jakie musi spełniać prywatny akt oskarżenia, to nie ulega wątpliwości, że im lepiej przygotowany akt oskarżenia, tym większa szansa na pomyślne rozstrzygniecie. Dlatego też warto skorzystać z usług fachowca. Oczywiście istotnym jest do jakiego sądu taki akt oskarżenia należy złożyć, otóż właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zdarzenia. Należy również pamiętać, że wniesienie prywatnego aktu oskarżenia wiąże się z opłatą sądową w wysokości 300 zł.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawne z zakresu prawa karnego – zachęcamy do kontaktu! Działamy w całym województwie podkarpackim jak również w województwach: świętokrzyskim, lubelskim oraz małopolskim.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.