fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

PRAWO KARNE

Reprezentacja w sprawach karnych

Reprezentacja w sprawach karnych Rzeszów

Obrońca oskarżonego

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu postępowania karnego, która ma znacznie usprawnić procedurę karną. Jedną ze zmian tej nowelizacji, która wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2015 r. jest zrównanie uprawnień procesowych adwokatów i radców prawnych. Zatem obrońcą w sprawach karnych oraz karno-skarbowych może być obok adwokata również radca prawny (ew. odpowiednio upoważniony aplikant posiadający określony staż).

Obrońca z urzędu

Po zmianach tylko na etapie postępowania przygotowawczego wyznaczenie obrońcy z urzędu wymagało będzie wykazania braku możliwości poniesienia kosztów obrony. W postępowaniu sądowym wyznaczenie obrońcy z urzędu następować będzie na wniosek oskarżonego, bez związku z jego sytuacją majątkową. To, że został wyznaczony obrońca z urzędu nie oznacza jednocześnie, że kosztami zostanie obciążony Skarb Państwa. W zależności od wyniku postępowania kosztami będzie można obciążyć oskarżonego.

Uprawnienia i obowiązki obrońcy

Ustanowienie obrońcy lub wyznaczenie obrońcy z urzędu uprawnia go do działania w całym postępowaniu, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia, jeżeli nie zawiera ograniczeń. Wyznaczenie obrońcy z urzędu nakłada na obrońcę obowiązek podejmowania czynności procesowych do prawomocnego zakończenia postępowania. Obrońca może przedsiębrać czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego. Udział obrońcy w postępowaniu nie wyłącza osobistego działania w nim oskarżonego.

Pełnomocnik strony

Strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny. Osoba nie będąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu.

Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego

Pokrzywdzony może wykonywać czynności samodzielnie lub za pośrednictwem ustanowionego przez siebie pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego. Pokrzywdzony uprawniony do ustanowienia pełnomocnika może żądać ustanowienia adwokata z urzędu, jeśli wykaże że nie jest w stanie ponieść kosztów zastępstwa procesowego bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny. Oskarżyciel posiłkowy może mieć maksymalnie trzech pełnomocników. Udział pełnomocnika w postępowaniu nie wyłącza osobistego działania pokrzywdzonego, którego reprezentuje. W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, w tym prawo do udziału w procesie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, mogą wykonywać osoby najbliższe.

Nasza kancelaria oferuje pomoc i porady prawne z zakresu prawa karnego. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu, działamy na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz małopolskiego.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.