fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

ODSZKODOWANIA

Potrącenie

Kto odpowiada za potrącenie pieszego?

Często możemy przeczytać w prasie bądź usłyszeć w radio lub telewizji, że doszło do potrącenia pieszego, w wyniku którego doznał on poważnych obrażeń bądź też zmarł. Odpowiedzialność za zdarzenie w równym stopniu spoczywać może na nieostrożnych, poruszających się nadmierną prędkością kierowcach, jak i na nieuważnych pieszych. Jak kształtuje się zatem odpowiedzialność prawna za potrącenie?

Odpowiedzialność kierującego pojazdem, który powoduje wypadek z udziałem pieszego jest odmienna od tej przy udziale dwóch pojazdów. O ile bowiem przy ruchu dwóch pojazdów istotnym jest ustalenie winy za zdarzenie, względem pieszego kierowca odpowiada na zasadzie ryzyka.

Kierujący pojazdem musi przestrzegać zasady ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego. Kierując pojazdem musi zatem liczyć się z możliwością nieprawidłowego zachowania się zarówno ze strony innych kierujących, jak i pieszych. Jeżeli nie przestrzega tej zasady, nie będzie mógł powoływać się na przesłanki egzoneracyjne (okoliczności wyłączające jego odpowiedzialność) w postaci wyłącznej winy poszkodowanego albo wyłącznej winy osoby trzeciej.
Zasada ograniczonego zaufania nakazuje założyć kierującemu, że w każdej chwili na drodze może pojawić się niebezpieczeństwo lub przeszkoda sygnalizowana określonym znakiem, np. przejście dla pieszych, dzieci.

Najczęściej do wypadków z udziałem pieszych dochodzi bowiem właśnie w rejonach przejść dla pieszych, szkół i instytucji publicznych, przystanków autobusowych.

Osoba piesza przechodząca przez jezdnię w miejscu oznaczonym powinna mieć zapewnione maksymalne bezpieczeństwo. Także pieszy, jako uczestnik ruchu, przechodząc przez jezdnię czy poruszając się poboczem, obowiązany jest zachować szczególną ostrożność, jednak tym bardziej obowiązek większej szczególnej ostrożności ciąży na kierowcy, jest więc obowiązany zmienić taktykę jazdy i zmniejszyć szybkość do granic pozwalających w razie potrzeby na natychmiastowe zatrzymanie pojazdu.

Jeżeli jednak, uczestnicy ruchu nie zachowali ostrożności i dochodzi do potrącenia, należy pamiętać, aby udzielić pomocy osobie poszkodowanej, wezwać pogotowie oraz policję, w miarę możliwości zabezpieczyć miejsce zdarzenia, jak również odebrać dane świadków – może to mieć znaczenie dla późniejszego ustalenia odpowiedzialności.

Jeżeli to kierujący ponosi odpowiedzialność, zostanie ona również rozpoznana przez Sąd karny pod kątem możliwości popełnienia nieumyślnego przestępstwa spowodowania wypadku drogowego.

Uprawnienia przysługujące pieszemu za potrącenie

Pieszemu przysługują uprawnienia dochodzenia świadczeń pieniężnych – zadośćuczynienia za szkodę, odszkodowania, renty z tytułu zwiększonych potrzeb/ pogorszenia widoków na przyszłość.

Co ważne! Świadczenia takie wypłaca nie sam sprawca a towarzystwo ubezpieczeń, w którym polisę posiada pojazd kierowany przez sprawcę.
Roszczenia przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym ulegają jednak przedawnieniu – i tak jeśli sprawca został skazany wyrokiem karnym, wówczas odpowiedzialność ubezpieczyciela wynosi 20 lat od zdarzenia, natomiast jeśli sprawy karnej nie było (względnie określono ją jako wykroczenie), wówczas termin przedawnienia wynosi 3 lata.

Kancelaria Prawna Mentor Group Sp. z o.o. oferuje pomoc w dochodzeniu wszelkich roszczeń na rzecz poszkodowanych oraz prowadzenia spraw na każdym etapie. Kompleksowe prowadzenie sprawy obejmuje również występowanie w imieniu pokrzywdzonych przeciwko sprawcy w postępowaniu karnym celem ustalenia jego odpowiedzialności oraz uzyskanie wszelkich możliwych świadczeń dla pokrzywdzonego.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.