fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

PRAWO KARNE

Apelacja

Apelacja w prawie karnym

Apelacja jest to środek przysługujący od rozstrzygnięć kończących postępowanie przed Sądami I instancji, czyli Sądami, które pierwsze rozpoznawały sprawę.

Apelację od wyroków sądu rejonowego składa się do sądu okręgowego. Jeśli sądem pierwszej instancji był sąd okręgowy – wtedy apelację składa się do sądu apelacyjnego. Ten środek zaskarżenia składa się „za pośrednictwem” Sądu, który wydał wyrok.

Apelację w procesie karnym może złożyć strona, czyli:

 1. oskarżyciel, którym może być prokurator lub pokrzywdzony
 2. oskarżony,
 3.  pokrzywdzony przestępstwem, od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu.

Aby wnieść apelację z zachowaniem terminu, należy wykonać następujące czynności:

 1. złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Jeśli uzasadnienie wyroku jest sporządzane z urzędu, należy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Najbezpieczniej jest złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.
 2. po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem, można złożyć apelację w terminie 14 dni od daty otrzymania tego wyroku.
 3. można także złożyć apelację w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku (w takim samym terminie w jakim składa się wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku). Apelacja będzie miała taki skutek jak złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Gdy otrzymasz wyrok z uzasadnieniem (na skutek złożenia tej apelacji), masz prawo uzupełnić swoją apelację w terminie 14 dni od daty otrzymania tego wyroku.

Wymagania formalne apelacji:

 1. twoje dane – imię, nazwisko, adres,
 2. oznaczenie zaskarżonego wyroku – sygnaturę i datę wydania wyroku,
 3. oznaczenie sądu, który wydał wyrok,
 4. oznaczenie sądu, do którego kierujesz apelację,
 5. zarzuty dotyczące wyroku,
 6. żądanie apelacji (żądanie zmiany lub uchylenia wyroku),
 7. uzasadnienie,
 8. wykaz załączników i dowodów, na które powołujesz się w swoim uzasadnieniu.

W apelacji można podawać nowe fakty lub dowody.

Poniżej przykładowe zarzuty, na które można powołać się w apelacji:

 1. obraza przepisów prawa materialnego ,
 2. obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia ( dotyczy przepisów związanych z prowadzeniem postępowania karnego),
 3. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia (dotyczy ustaleń sądu odnośnie przebiegu wydarzeń),
 4. rażąca niewspółmierność kary lub niesłuszne zastosowanie albo niezastosowanie środka zabezpieczającego lub innego środka.

Podstawą apelacji mogą być również inne przyczyny, np. jeśli w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu, sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie (pozostałe przyczyny odwoławcze podane są w art. 439 Kodeksu postępowania karnego)

W apelacji można kwestionować część wyroku lub cały wyrok. Apelacja powinna być złożona w sądzie, który wydał zaskarżany wyrok. Apelacja może mieć różny zakres, mianowicie można w niej podnosić np., że kara jest za surowa lub osoba skazana jest niewinna.

Kodeks postępowania karnego wprowadził reguły dotyczące zakresu zaskarżenia. Reguły brzmią następująco:

 1. Apelację co do winy uważa się za zwróconą przeciwko całości wyroku – w uproszczeniu można przyjąć, że jeśli w apelacji skarżący twierdzi, że osoba skazana jest niewinna, to oznacza, że zaskarża cały wyrok.
 2. Apelację co do kary uważa się za zwróconą przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych – w uproszczeniu można powiedzieć, że jeśli w apelacji skarżący twierdzi, że kara jest za wysoka lub za niska, wtedy apelacja nie dotyczy tego, czy skazany jest winny czy nie. W takim przypadku apelacja dotyczy wyroku w tym zakresie, w którym wymierza on karę lub środki karne.

Jeśli potrzebna Ci pomoc prawna z zakresu prawa karnego, chcesz złożyć apelację czy zażalenie, skontaktuj się z nami. Usługi z zakresu prawa karnego oferujemy na terenie woj. podkarpackiego (Rzeszów, Sanok, Przemyśl, Jarosław, Lesko, Stalowa Wola, Dębica) jak również w sąsiednich województwach – lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.