fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Skarga do WSA

Skarga do WSA

Skarga do WSA (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) przysługuje osobie, która w poprzedzającym postępowaniu administracyjnym przed organem – nie zgadza się z wydanym w sprawie rozstrzygnięciem. Skarga zatem służy zaskarżeniu decyzji /postanowień wydanych przez odpowiednie organy administracyjne.

Uprawnieni do skargi
Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, a ponadto prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Ponadto, należy mieć na uwadze, że przepisy pozwalają występować z jedną skargą kilku osób. Osoby te mogą w jednej sprawie występować w roli skarżących wspólnie, jeżeli ich skargi dotyczą tej samej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności albo bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania.

Obowiązek wyczerpania środków zaskarżenia
Bardzo ważnym jest – o czym skarżący często zapominają, że skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, które przysługiwały w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Wyjątki od obowiązku wyczerpania środków zaskarżenia dotyczą osoby prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka.
Są jednak sytuacje, kiedy od określonego rozstrzygnięcia, nie przysługuje środek zaskarżenia – również i w takim przypadku nie możemy wnieść bezpośrednio skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z powołaniem się na przepisy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wyjaśniamy, że jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa. Innymi słowy – wzywamy ten sam organ aby skorygował swoją błędną decyzję/orzeczenie/czynność. Takie wezwanie jednak kierujemy w terminie czternastu dni od dnia, w którym jako skarżący dowiedzieliśmy się (lub mogliśmy się dowiedzieć) o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności przez organ.

Termin do wniesienia skargi do WSA
Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.
Co jednak w sytuacji, gdy środki zaskarżenia nie przysługiwały lub organ po wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa nie odpowiedział? Wówczas również mamy prawo wnieść skargę!
Skargę wnosi się bowiem w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na skierowane wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie (co do zasady ma na to sześćdziesiąt dni), w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Jak napisać skargę – elementy skargi do WSA

Skarga powinna odpowiadać wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać:
1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;
3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego (bardzo ważne!)
4) dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa.
Jeżeli w sprawie występuje z jedną skargą kilku skarżących – skargi mogą być wniesione w jednym piśmie.
Jeżeli w jednym piśmie zaskarżono więcej niż jeden akt lub czynność albo bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, zostaną one rozdzielone.

Opłaty sądowe
Postępowanie sądowe administracyjne jest odpłatne. Po wniesieniu skargi, zostaniemy wezwani do uiszczenia w terminie 7 dni należnej opłaty od skargi, po jej wyliczeniu przez Sąd. Dla procedowania przez Sąd nad naszą skargą – koniecznym jest uiszczenie opłaty sądowej.

Powiązane tematy:

Kancelaria Prawna Mentor Group oferuje porady prawne z zakresu prawa administracyjnego (upadłość konsumencka, reprezentacja w sądzie, skarga do NSA, skarga do WSA). Działamy w Rzeszowie oraz w całym województwie podkarpackim. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.