fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

OBSŁUGA PRAWNA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Prawo rodzinne / Unieważnienie małżeństwa

Kiedy może nastąpić unieważnienie małżeństwa cywilnego

Unieważnienie małżeństwa cywilnego przez sąd ma ten skutek, że związek małżeński traktowany jest tak jak gdyby nigdy nie istniał od początku. Sąd wyrokiem unieważnia małżeństwo jeżeli w chwili jego zawarcia istniały określone przepisami prawa przyczyny takie rozstrzygnięcia:

 • brak wymaganego wieku tj.
  • związek małżeński zawarł mężczyzna, który nie ukończył lat 18-tu,
  • związek małżeński zawarła kobieta, która nie ukończyła lat 16-tu,
  • związek małżeński bez zezwolenia sądu zawarła kobieta, która ukończyła lat 16-cie ale nie ukończyła lat 18-tu;

Nie można jednak żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął. Ponadto gdy kobieta zaszła w ciążę to jej mąż nie może żądać unieważnienia z powodu braku przepisanego wieku.

 • Ubezwłasnowolnienie całkowite

Unieważnienia małżeństwa z ww. przyczyny może żądać każdy z małżonków z tym, że jeżeli ubezwłasnowolnienie zostało uchylone nie można orzec unieważnienia małżeństwa.

 • * choroba psychiczna
 • * niedorozwój umysłowy

Z tym, że jeżeli stan zdrowia lub umysłu osoby dotkniętej chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa oraz gdy osoba taka nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie sąd może zezwolić jej na zawarcie małżeństwa.

Nie można natomiast unieważnić małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków po jej ustaniu.

 • istnienie pomiędzy małżonkami stosunku pokrewieństwa w linii prostej, w linii bocznej (rodzeństwo, w tym przyrodnie i pozamałżeńskie), powinowactwa w linii prostej,
 • istnienie pomiędzy małżonkami stosunku przysposobienia albowiem nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający i przysposobiony,
 • pozostawanie we wcześniej zawartym małżeństwie,
 • w sytuacji gdy małżeństwo zostało zawarte przez pełnomocnika, mocodawca może żądać jego unieważnienia, jeśli sąd nie wyraził na to zgody, pełnomocnictwo było nieważne lub skutecznie odwołane. Jeżeli jednak małżonkowie podjęli wspólne pożycie, powództwo o unieważnienie małżeństwa jest jest niedopuszczalne.
 • złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński prze osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli, pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony, pod wpływem bezprawnej groźby.

Unieważnienia małżeństwa z powodu tych okoliczności może żądać małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą. Nie może jednak tego zrobić po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą – a w każdym wypadku po trzech latach od zawarcia małżeństwa.

Kiedy nie można unieważnić małżeństwa cywilnego?

Nie można unieważnić małżeństwa po jego ustaniu. Nie dotyczy to jednak unieważnienia z powodu pokrewieństwa między małżonkami oraz z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa w zawartym poprzednio związku małżeńskim.

Sąd orzekając unieważnienie małżeństwa, rozstrzyga także, czy i który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze. Za będącego w złej wierze uważa się tego małżonka, który w chwili zawarcia małżeństwa wiedział o okoliczności stanowiącej podstawę jego unieważnienia. Z kolei do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunku małżonków do ich wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie, z tym, że małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze, traktowany jest tak, jak małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Szukasz pomocy z zakresu prawa rodzinnego? Chcesz unieważnić małżeństwo cywilne? Skorzystaj z naszej pomocy, działamy nie tylko w województwie podkarpackim, ale również w województwach lubelskim, małopolskim i świętokrzyskim.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.