fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

OBSŁUGA PRAWNA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Prawo spadkowe / Testament

Czym jest testament

Testament to jedyna dopuszczalna forma oświadczenia woli i rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. W zależności od formy testamentu, przepisy przewidują różne obowiązki dla Spadkodawcy, a niezbędne dla ważności testamentu.

Istotne informacje o testamentach

  • – oświadczenie testamentowe może zawierać rozporządzenia i oświadczenia tylko jednego spadkodawcy – oznacza to, że niezależnie od pokrewieństwa i wspólności majątku, nie można sporządzić testamentu wspólnie;
  • – testament może zawierać zapisy dotyczące całego majątku, jak i jego poszczególnych składników;
  • – testament może zostać w każdej chwili odwołany, tak w całości, jak i w części; może zostać również zmieniony w każdym czasie;
  • – testament musi być sporządzony osobiście i tylko przez osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych – nie można zatem sporządzić/odwołać testamentu przez przedstawiciela; nie jest możliwym sporządzenie testamentu przez osobę niepełnoletnią lub mającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (nie mającą zdolności);

Odwołanie testamentu

Odwołanie testamentu można dokonać poprzez:

  • – sporządzenie nowego testamentu ( w całości);
  • – zniszczenie testamentu w zamiarze odwołania;
  • – sporządzenie zmian w testamencie sprzecznych z zapisami, które chce się odwołać;

Jeżeli natomiast spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulega on odwołaniu nie w całości, a jedynie co do tych postanowień, które są sprzeczne z nowym testamentem.

Testament zwykły – holograficzny (czyli testament pisemny)

Najprostszą formą testamentu, nie wymagającą ponoszenia żadnych kosztów oraz nadmiernych starań czy formy szczególnej, jest testament holograficzny- pisemny. Taki testament może dotyczyć każdego składnika majątku, dla jego ważności niezbędne jest zachowanie następujących wymogów:

  • – musi być sporządzony na piśmie i w całości odręcznie;
  • – musi zawierać datę jego sporządzenia;
  • – musi zawierać osobisty podpis spadkodawcy;

Uwaga!
Jeżeli mamy do czynienia z testamentem, na którym nie ma daty – taki testament również może być uznany za ważny, o ile tylko nie ma wątpliwości co do świadomości spadkodawcy, jego woli oraz konfliktu w przypadku istnienia kilku testamentów.

Zdarza się również, że spadkobierca zamiast imienia i nazwiska, napisze testament w formie listu, podpisując się np. „kochająca babcia”, „wujek”, „brat” – w takim przypadku, jeżeli forma osobista nie rodzi wątpliwości co do woli spadkodawcy, a testament spełnia pozostałe wymogi (data, sporządzenie osobiste odręczne), również może być uznany za ważny.

Testament notarialny

W każdym przypadku testament może zostać sporządzony w formie aktu notarialnego, również jeśli poprzednie testamenty były sporządzane w innej formie. W takiej sytuacji, nad spełnieniem wymogów testamentu czuwa notariusz odbierający oświadczenie na wypadek śmierci. Forma testamentu notarialnego daje wysoki stopień bezpieczeństwa w zakresie zgodności treści testamentu z rzeczywistą wolą spadkodawcy czy jego zdolności do sporządzenia testamentu i świadomości złożenia oświadczenia. W przypadku sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego, oryginał testamentu zawsze pozostawia się w Kancelarii Notarialnej, a wydaje odpisy – chroni to tym samym testament przed zniszczeniem, sfałszowaniem, podrobieniem.

W tej formie testament mogą również sporządzić osoby głuche/ nieme/ głuchonieme / nie posługujące się językiem polskim – w takim bowiem przypadku notariusz obowiązany jest wezwać biegłego lub tłumacza.

Testament allograficzny (ustny)

Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia a protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków.

Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

Jednakże osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w ten sposób.

Spadek na podstawie testamentu i skutki

Jeżeli stwierdzenie nabycia spadku ma nastąpić na podstawie testamentu, dokument (odpis aktu notarialnego/ protokołu) należy załączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Jeżeli testament został sporządzony przez notariusza, wówczas Sąd zwróci się o nadesłanie oryginału testamentu. Przed stwierdzeniem nabycia spadku na podstawie testamentu, Sąd bada jego ważność, formę a następnie dokonuje jego otwarcia i ogłoszenia. Z tytułu otwarcia i ogłoszenia testamentu nie pobiera się opłat sądowych.

Potrzebna ci pomoc  z zakresu prawa spadkowego? Chcesz napisać testament? Odziedziczyłeś spadek z długami? Skontaktuj się, a my ci pomożemy! Porad z zakresu prawa spadkowego udzielamy na terenie woj. podkarpackiego (Rzeszów, Dębica, Stalowa Wola, Sanok, Przemyśl, Krosno, Łańcut, Jarosław) jak również województwo małopolskie, lubelskie oraz świętokrzyskie.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.