fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Regulamin sklepu

Treść niniejszego regulaminu określa warunki świadczenia usług przez serwis internetowy https://mentorgroup.pl/ prowadzony przez firmę Kancelarię Prawną Mentor Group. Sp z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Rejtana 27g, 35-326 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000368440, NIP: 8133635055 REGON: 180614780, kapitał zakładowy 30.000,00 zł 

 1. Każdy Kontrahent Serwisu z chwilą podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do korzystania z Serwisu zapoznaje się z treścią niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie serwisu www.mentorgroup.pl w zakładce Regulamin.
 3. Do skorzystania z usług Serwisu nie jest wymagana rejestracja Konta w Serwisie.
 4. Do realizacji usług oferowanych przez Serwis internetowy https://mentorgroup.pl/   wymagane jest przeczytanie i zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu oraz podanie następujących danych wymaganych:
 • imię oraz nazwisko
 • kraj/region
 • ulica, kod pocztowy, miasto
 • nr telefonu
 • adres email

oraz danych opcjonalnych:

 • nazwa firmy
 • uwagi do zamówienia 

Usługa i jej realizacja

5. Za pośrednictwem Serwisu Klienci mogą korzystać z następujących usług:

1) Porada prawna online,

2) Live Chat,

3) Call on Demand

4) Wideorozmowa

5) Formularz Kontaktowy

6) Zamówienie usługi Ochrona Prawna Przedsiębiorców i Firm

7) Zamówienie usługi Ochrona Prawna Rodziny

Kancelaria możświadczyć inne usługi drogą elektroniczną na podstawie odrębnych umów.

6. Do realizacji Zamówienia konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.

7. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia Zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.

7a. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

7b. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Kancelarię należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności (dostępnymi również przez operatora DotPay) tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.

8. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu jest droga elektroniczna (wysłanie dostępu do usługi na podany podczas składania zamówienia adres email) oraz inna forma przewidziana i stosowna dla danego produktu. 

9. Kontrahent możę otrzymać fakturę VAT po dokonaniu Zamówienia. Do otrzymania faktury VAT niezbędne jest podanie danych, które mają się pojawić na fakturze, w szczególności firmę Kontrahenta, NIP oraz adres. Aby otrzymać fakturę VAT należy wysłać uzupełnić odpowiednie dane w treści Zamówienia.

10. Postanowienia szczególne dotyczące konsumentów

Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy bez wskazania przyczyny w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Do odstąpienia od umowy dochodzi przez złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego formularz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument oraz  może złożyć także drogą elektroniczną na Adres Elektroniczny kancelaria@mentorgroup.pl  oraz drogą pocztową na adres siedziby Serwisu: Kancelaria Prawna Mentor Group Sp. z o.o. ul. Rejtana 27g, 35-326 Rzeszów.

Kancelaria niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres elektroniczny wskazany przez Klienta w Serwisie.

W wypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenta, Kancelaria niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego Produktu/Usługi). Kancelaria dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi w wypadku:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w polityce prywatności dostępnej pod adresem: www.mentorgroup.pl/politykaprywatnosci. Treść Polityki Prywatności udostępniona jest do pobrania i zapoznania się przed zawarciem umowy. 

11.a Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zakresie danych niezbędnych do spełnienia świadczenia usługi  – Kancelaria nie sprzedaje, nie udostępnia danych podmiotom trzecim i zapewnia pełen wgląd w udostępnione dane osobowe, wraz z prawem do ich poprawiania i usunięcia (w zakresie jaki nie narusza obowiązków rejestrowych związanych z przeprowadzanymi transakcjami płatniczymi realizowanymi przez Serwis)

12. Postępowanie reklamacyjne

Każdy Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług świadczonych przez Kancelarię.

Reklamacje Usług lub Produktów należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Kancelarii wskazany w niniejszym Regulaminie lub e-mailowo na adres kancelaria@mentorgroup.pl

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 • nazwę/imię i nazwisko Klienta
 • adres siedziby/zamieszkania Klienta,
 • przedmiot reklamacji (nazwa usługi/produktu, termin i sposób realizacji itp.),
 • uzasadnienie reklamacji,
 • oczekiwania Klienta wobec Kancelarii

Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba, że z przepisów obowiązującego prawa wynika inny termin (14 dni w przypadku, gdy Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem), a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym klient zostanie w terminie reklamacji poinformowany.

Kancelaria poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na adres mailowy wskazany przy złożeniu zamówienia, a jeżeli Klient złożył reklamację na piśmie lub wyraził intencję korespondencji tradycyjnej, reklamacja zostanie rozpatrzona w formie pisemnej. 

13. Kancelaria ponosi ryzyko kursowe związane z przeprowadzanymi transakcjami, co oznacza, że w przypadku wahań na rynkach walutowych Klient nie jest obowiązany do dokonywania dopłat w przypadku gdy wartość towaru wzrośnie powyżej wartość przekazaną za pośrednictwem Serwisu

13a. Usługa Formularz Kontaktowy

Usługa Formularza Kontaktowego umożliwia Klientowi bezpłatne przesłanie wiadomości do Kancelarii za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.

Usługa Formularza Kontaktowego jest nieodpłatna i ma charakter jednorazowy. Usługa formularza kontaktowego ulega zakończeniu w chwili udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub w przypadku złożenia przez Klienta rezygnacji z usługi przed jej wykonaniem przesyłając stosowne oświadczenie poprzez formularz kontaktowy lub email.

Usługa formularza kontaktowego umożliwia kontakt z Kancelarią. Usługa formularza kontaktowego nie służy udzielaniu Porad Prawnych przez Kancelarię.

13.b Call on Demand

Usługa Call on Demand umożliwia Klientowi bezpłatne przesłanie wiadomości do Kancelarii za z prośbą o kontakt telefoniczny.

Usługa Call on Demand jest nieodpłatna i ma charakter jednorazowy. Usługa Call on Demand ulega zakończeniu w chwili udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub w przypadku złożenia przez Klienta rezygnacji z usługi przed jej wykonaniem przesyłając stosowne oświadczenie poprzez formularz kontaktowy lub email.

Usługa Call on Demand umożliwia kontakt z Kancelarią. Usługa Call on Demand nie służy udzielaniu Porad Prawnych przez Kancelarię.

13c. Usługa Live Chat

Usługa Live Chat umożliwia Klientowi bezpłatne przesłanie wiadomości do Kancelarii i rozmowę w czasie rzeczywistym, a w przypadku braku odpowiedzi w czasie rzeczywistym, Klient ma możliwość pozostawienia wiadomości do obioru przez Kancelarię.

Usługa Live Chat jest nieodpłatna i ma charakter jednorazowy. Usługa Live Chat ulega zakończeniu w chwili udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub w przypadku złożenia przez Klienta rezygnacji z usługi przed jej wykonaniem przesyłając stosowne oświadczenie poprzez formularz kontaktowy lub email. Usługa Live Chat jest obsługiwana przez Kancelarię od pon-pt w godzinach 9:00-17:00. Usługa może być realizowana w innych godzinach i dniach tygodnia, stosownie do świadczenia pracy przez pracowników Kancelarii. 

Usługa Live Chat umożliwia kontakt z Kancelarią. Usługa Live Chat nie służy udzielaniu Porad Prawnych przez Kancelarię.

13d Usługa Ochrony Prawnej Przedsiębiorców i Firm/ Ochrony Prawnej Rodziny

Kancelaria umożliwia poprzez Serwis złożenie zamówienia Pakietu Ochrony Prawnej dla Firm oraz Rodziny, których zawarcie, obowiązywanie oraz wykonanie regulują Ogólne Warunki Umowy oraz Umowa, udostępnione do pobrania i zapoznania się przed złożeniem Zamówienia Pakietu

14. Zmiany regulaminu

Regulamin może zostać zmieniony przez Administratora Serwisu z 14 dniowym wyprzedzeniem o zamierzonych zmianach.

W przypadku dokonania zmian Regulaminu, Klienci zostaną o nich powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią, oraz drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas złożenia Zamówienia. 

15. Słowniczek:

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) Kancelaria – Kancelarię Prawną Mentor Group. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Rejtana 27g, 35-326 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000368440, NIP: 8133635055 REGON: 180614780, kapitał zakładowy 30.000,00 zł

2) k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,

3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, w szczególności, która na zasadach określonych w Regulaminie składa Zamówienie,

4) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Kancelarią czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

4a) Przedsiębiorca-konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5) Pakiet – przedmiotowo istotne elementy Umowy udostępnione za pośrednictwem Serwisu, określające m.in. zakres tematyczny Porady Prawnej, Ochrony Prawnej Dla Firm oraz Ochrony Prawnej Rodzin (Parasol Prawny) jej formę, granice czasowe oraz czas realizacji, a także cenę,

6) Porada Prawna – usługa świadczona przez Kancelarią na rzecz Klienta w formie rozmowy telefonicznej, wideokonferencji, za pośrednictwem poczty elektronicznej, chatu online za pośrednictwem seriwsu www.facebook.com, polegająca na udzieleniu odpowiedzi na przedstawione przez Klienta zagadnienie prawne na podstawie opisanego przez Klienta stanu faktycznego i dostarczonych przez Klienta dokumentów,

7) Regulamin – niniejszy regulamin,

8) Serwis – serwis internetowy działający pod domeną www.mentorgroup.pl

9) Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Kancelarią, której przedmiotem jest udzielenie Porady Prawnej; Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia złożonego w Serwisie przez Kancelarię, Umowa ochrony prawnej firm lub rodzin (Parasol Prawny), zawierana jest na podstawie odrębnej umowy, przesyłanej Klientowi po złożeniu zamówienia

10) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Serwisu stanowiące złożenie Kancelarii przez Klienta oferty zawarcia Umowy, określające co najmniej rodzaj Pakietu lub Porady Prawnej

16. W przypadku zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności k.c., ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W przypadku wystąpienia sporu, Strony zobowiązują się dążyć do jego rozwiązania w sposób polubowny. Jeżeli polubowne zakończenie sporu nie jest możliwe, a Klient nie jest  Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Kancelarii.