fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność następuje w sytuacji, gdy dłużnik, nie jest w stanie wykonać wymagalnych zobowiązań. (np. nie ma środków pieniężnych na spłatę pożyczki i na zakup podstawowych środków potrzebnych do codziennego życia).
Dzięki upadłości konsumenckiej, niewypłacalny konsument może zostać oddłużony. To znaczy, że jego długo mogą zostać w części lub całości umorzone. Upadłość konsumencka prowadzi zatem do zwolnienia konsumenta z długów. Jednakże warunkiem do skorzystania z niej jest ustalenie, że konsument przed ogłoszeniem upadłości jak i w trakcie postępowania, działa uczciwie i zgodnie z prawem. Nie może być tak, że konsument celowo doprowadził do niewypłacalności, ukrywał swój majątek, czy też podejmował działania na szkodę swoich wierzycieli.

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie w przedmiocie upadłości konsumenckiej wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta (wniosku nie może złożyć wierzyciel). Wniosek ten jest pismem procesowym, które powinno spełniać wszystkie konieczne elementy wymienione w art. 126 kodeksu postępowania cywilnego. Wniosek ten powinien zawierać ponadto:
1. Oznaczenie konsumenta, wskazanie imię i nazwiska, PESEL, dokładny adres zamieszkania.
2. Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników (nieruchomości, papiery wartościowe, sprzęt RTV AGD, samochód)
3. Wskazanie miejsc, w których znajduję się majątek konsumenta
4. Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty.
5. Spis wierzytelności spornych z zaznaczaniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje wierzytelności (te które dłużnik uważa za nienależne)
6. Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych.
7. Wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie
8. oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3.

Likwidację majątku przeprowadza wyznaczony przez sąd syndyk, którego zadaniem jest:
• sporządzenie spisu majątku konsumenta;
• spieniężenie majątku konsumenta;
• przekazanie uzyskanych środków wierzycielom.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Jeżeli sąd ogłosi upadłość, wówczas:
• cały majątek konsumenta zamienia się w tzw. masę upadłości zarządzaną przez Syndyka ( np. nie można będzie sprzedać samochodu);
• w skład masy upadłości wejdzie wynagrodzenie za pracę w części niepodlegającej zajęciu;
• syndyk sporządza inwentaryzację majątku masy upadłości, a następnie przystępuje do sprzedaży; majątku konsumenta (z wyjątkiem przedmiotów wyłączonych spod egzekucji);
• wymagalne stają się wszystkie zobowiązania konsumenta;
• konsument będzie mógł zawierać tylko drobne umowy życia codziennego (zakupy żywności, ubrań itp.);
• działania podejmowane przez konsumenta mogą mieć wpływ na decyzję sądu – bezpodstawne zwolnienie z pracy może doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego.

Przeczytaj również:

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.