fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Odszkodowanie za Służebność Przesyłu

Właścicielom działek przysługują od zakładów gazowniczych, energetycznych, wodociągowych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcie terenu pod sieci energetyczne, odszkodowanie za słupy, gazociągi, ciągi wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze, stacje transformatorowe, rozdzielnie, przepompownie, wieże triangulacyjne i inne urządzenia obniżające jakość, funkcjonalność i wartość działek budowlanych, gruntów ornych. Jest to odszkodowanie za służebność przesyłu!

Właścicielowi nieruchomości przysługuję również wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, zawierające co do zasady odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości oraz rekompensatę za ciężary jakie ponosi z powodu umiejscowienia linii przesyłowych nad/pod jego gruntem.

Odszkodowanie należy się również w sytuacji, gdy Przedsiębiorstwo Przesyłowe planuje budowę linii przesyłowej (słupów energetycznych, linii energetycznej, wodociągu, gazociągu itp.) przechodzącej przez Twoją nieruchomość. Jeżeli Przedsiębiorstwo Przesyłowe zwróciło się do Ciebie z zapytaniem o zgodę na wybudowanie i korzystanie z nieruchomości należącej do Ciebie, zadbamy o to, byś otrzymał godziwe wynagrodzenie i dopilnujemy wszystkich formalności.

Instytucja służebność przesyłu została wprowadzona do polskiego prawodawstwa z dniem 3 sierpnia 2008 r. art. 1 pkt. 2 ustawy z 30 maja 2008 r. (Dz.U. 08.116.731) zmieniającej ustawą Kodeks Cywilny (zwany dalej k.c.) w celu uregulowania stosunków prawnych dotyczących urządzeń przesyłowych, między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia się znajdują.

Służebność przesyłu polega na uregulowaniu prawa przedsiębiorstwa przesyłowego do konkretnych urządzeń przesyłowych – zarówno linii elektroenergetycznych jak i słupów, które razem zajmują określoną przestrzeń nad nieruchomością oraz wszelkich innych urządzeń do przesyłania pary, gazu, płynów. Do wyliczenia wynagrodzenia za ewentualne ustanowienie służebności przesyłu niezbędne jest przyjęcie określonej powierzchni tej nieruchomości związanej z istnieniem tej służebności (czyli ustalenie, jaką powierzchnie zajmują urządzenia wraz z niezbędnym obszarem do ich eksploatacji).

Ponieważ prawo nie reguluje wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności, wynagrodzenie to powinno przede wszystkim odpowiadać charakterowi otrzymanego w zamian świadczenia i uwzględniać interesy obu stron. Osobie, która posiada na swojej działce linie przesyłowe należy się adekwatna rekompensata, ustalona w odniesieniu do stawek rynkowych za korzystanie z danego rodzaju rzeczy, w określonych warunkach z uwzględnieniem czasu posiadania rzeczy przez przedsiębiorcę przesyłowego, wyłączeniom spowodowanym niekorzystnym umiejscowieniem linii oraz pozostałym ciężarom jakie ponosi właściciel nieruchomości.

Wynagrodzenie, Odszkodowanie za służebność przesyłu!

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i odszkodowania za bezumowne korzystanie bardzo istotnym czynnikiem jest rodzaj linii przesyłowej, np. przy liniach niskiego, średniego i wysokiego napięcia stosuje się różne tzw. pasy eksploatacyjne, które określają jaki obszar gruntu wokół linii jest wyłączony z użytku, a ich szerokość waha się między 3 a 35 metrów od osi linii przesyłowej (podobnie jest w przypadku wszelkich innych linii przesyłowych, np. gazociągów). Szerokości pasów eksploatacyjnych są określone w odpowiednich normach oraz w planach zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru. Kolejnym ważnym czynnikiem jest rodzaj gruntu i jego wartość (za m2). W przypadku gruntu budowlanego, który jest, co do zasady, droższy od gruntu rolnego szerokość pasa wyłączonego z użytku jest mniej dyskusyjna, niż ma to miejsce w przypadku gruntów rolnych, gdyż użyteczność obszarów budowlanych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznej znacznie spada z powodu konieczności zachowania odstępu do linii w przypadku projektowania inwestycji budowlanych, co jest bardzo dobrą podstawą do domagania się odszkodowania.

Użycie w przepisach kodeksu cywilnego, regulujących instytucję służebności przesyłu słowa „odpowiednie” oznacza, że przewidziane w tym przepisie wynagrodzenie powinno być ustalane każdorazowo indywidualnie i dostosowane do okoliczności istotnych w danej sprawie. Pojęcie wynagrodzenia jest szersze niż pojęcie odszkodowania.

Konsekwencją powyższego, jest konieczność powołania w każdej sprawie biegłego, który właściwie oceni wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

Wymagane dokumenty niezbędne do weryfikacji sprawy:

  • odpis aktu własności lub wieczystego użytkowania gruntu (akt notarialny, decyzja administracyjna) – kserokopia,
  • odpis księgi wieczystej,
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
  • mapa do celów projektowych, lokalizacyjnych z gminy (z naniesionymi liniami przesyłowymi), mapa zasadnicza
  • dokumentacja fotograficzna z przebiegiem urządzeń przesyłowych,
  • opis ograniczeń w korzystaniu z gruntu.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.