fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Reprezentacja w sądzie

Reprezentacja w sądzie w postępowaniu administracyjnym

Reprezentacja strony w postępowaniach administracyjnych nieco odmiennie kształtuje się w postępowaniach przed organami, a inaczej w postępowaniach przed Sądem Administracyjnym czy Naczelnym Sądem Administracyjnym.

1. Reprezentacja przed organem

Co do zasady, w postępowaniu administracyjnym strona może działać przez pełnomocnika, chyba że w poszczególnych czynnościach wymagane jest jej osobiste stawiennictwo.
Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
W przypadku wyznaczenia pełnomocnika – pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Niezbędnym jest dołączenie do akt przez pełnomocnika oryginału lub urzędowo poświadczonego odpis pełnomocnictwa. (UWAGA! Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie).
Istotnym jest, że w sprawach drobnych organ administracji często nie żąda pełnomocnictwa (na co przepisy zezwalają) – w przypadku gdy pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik, a sama treść pełnomocnictwa czy jego istnienie nie budzi wątpliwości.
Również gdy osoba jest nieobecna lub niezdolna do czynności prawnych – a zatem nie ma możliwości ustanowienia pełnomocnika, jej prawa będą chronione. W takim przypadku organ administracji zwróci się do sądu o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych.

2. Reprezentacja przed wojewódzkim sądem administracyjnym

W postępowaniu przed sądem administracyjnym zarówno strony, jak i organy czy przedstawiciele ustawowi mają uprawnienie do działania samodzielnego (osobistego) lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik
Pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, ale również inny skarżący lub uczestnik postępowania. Ponadto, pełnomocnikiem może być również małżonek, rodzeństwo, wstępni lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.
Przepisy szczególne nierzadko wskazują również na szerszy krąg osób uprawnionych, przyznając to prawo dodatkowym osobom.
Zwracamy uwagę, że pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, (także nieposiadającego osobowości prawnej, także jednostki państwowej lub samorządowej), może być również jego pracownik.
Pełnomocnikiem natomiast organu, którego działanie, bezczynność / przewlekłe prowadzenie postępowania jest objęte skargą, może być także funkcjonariusz lub pracownik kierowanej jednostki organizacyjnej organu.

3. Reprezentacja w postępowaniu przed NSA

Wskazać należy, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, chyba, że skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Ponadto, skarga może być wniesiona przez doradcę podatkowego – w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami czy rzecznika patentowego – w sprawach własności przemysłowej.

Rodzaje pełnomocnictw
Przepisy przewidują, że właściwym będą pełnomocnictwa:
1) ogólne – do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi;
2) do prowadzenia poszczególnych spraw;
3) do niektórych tylko czynności w postępowaniu.

Pełnomocnictwo ad. 1 i 2 – czyli ogólne lub do prowadzenia poszczególnych spraw obejmuje umocowanie do:
1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności w postępowaniu, w tym również skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego jej wniesieniem;
2) udzielenia dalszego pełnomocnictwa;
3) cofnięcia skargi w całości lub w części (chyba że inaczej określono w samym pełnomocnictwie)
4) odbioru kosztów postępowania.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa
Składając dokument pełnomocnictwa należy do niego dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Zwolnionymi od obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej będą natomiast małżonek, wstępny, zstępny oraz rodzeństwo.

Tematy pokrewne:

 

Nasza Kancelaria oferuje usługi prawne  z zakresu prawa administracyjnego jak: reprezentacja w sądzie, skarga do NSA, skarga do WSA, upadłość konsumencka. Działamy na terenie Rzeszowa i całego Podkarpacia. Wszystkich zainteresowanych fachową pomocą i poradą prawną zapraszamy do kontaktu.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.