fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

PRAWO PRACY

Prawo pracy – podstawowe zagadnienia

Prawo pracy jest gałęzią prawa cywilnego, której zadaniem jest uregulowanie stosunków na linii pracodawca – pracownik. Podstawowym zadaniem tej gałęzi prawa jest ochrona pracownika w stosunku podporządkowania względem pracodawcy, jak również uregulowanie podstawowych obowiązków pracowników i pracodawców. Prawo pracy, którego podstawowe pojęcia i zagadnienia zawarte i rozstrzygnięte zostały w kodeksie pracy, reguluje sposoby zawierania umów, ich rozwiązania, wskazując na szczególne uprawnienia każdej ze stron.

Przez prawo pracy rozumie się przepisy Kodeksu Pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Co obejmują przepisy prawa pracy?

Podkreślić należy, że przepisy prawa pracy dotyczą nie każdej umowy związanej z „pracą” i uzyskiwanym wynagrodzeniem, a tylko umową związaną z nawiązaniem między pracodawcą a pracownikiem – czyli osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Oznacza to, że prawo pracy nie będzie chronić osób, związanych ze swoim „pracodawcą” umowami cywilnoprawnymi, tj. najczęściej umowami zlecenia czy o dzieło. W takich przypadkach znajdą bowiem zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a osoba wykonująca taką pracę na podstawie umowy cywilnej nie korzysta co do zasady z ochrony przewidzianej ustawami prawa pracy.

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
W zakresie postępowania sądowego dotyczącego prawa pracy, znajdą zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego normujące postępowanie procesowe, z uwzględnieniem przepisów szczególnych normujących to postępowanie.

Kancelaria Prawna Mentor Group Sp. z o.o. reprezentuje swoich klientów w postępowaniach przez Sądem Pracy, niezależnie od rodzaju postępowania, nie wyłączając również pozwów zbiorowych przeciwko pracodawcom. Masz problem z dziedziny prawa pracy? Zadzwoń i umów się na poradę prawną – zapoznamy się z przygotowanymi dokumentami, przedstawimy możliwości postępowania.

Zapraszamy do lektury artykułów z dziedziny prawa pracy:
Pozew do sądu pracy
Rozwiązanie umowy
Świadectwo pracy
Odprawa
Karta nauczyciela
Urlopy macierzyńskie

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy udzielana jest przede wszystkim w województwie podkarpackim (Rzeszów, Dębica, Stalowa Wola, Sanok, Lesko, Jasło, Przemyśl, Przeworsk, Jarosław) jak również w województwie małopolskim, świętokrzyskim oraz lubelskim.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.