fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Skarga do NSA

Skarga do NSA

Skarga do NSA (Naczelnego Sądu Administracyjnego) jest środkiem odwoławczym od wydanych przez wojewódzkie sądy administracyjne wyroków lub postanowień kończących postępowanie w sprawie.

Kto jest uprawniony?
Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Termin i sposób wniesienia skargi do NSA
Po wydaniu wyroku, z którego strona jest niezadowolona, w terminie siedmiu dni należy złożyć pisemny wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Jest to element konieczny do zaskarżenia wyroku. Od dnia doręczenia uzasadnienia biegnie też termin do wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Elementy skargi kasacyjnej

Skarga kasacyjna powinna:
1) Zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia (data wydania, Sąd który wydał orzeczenie, sygnaturę akt, wskazanie czy wyrok/postanowienie zaskarżamy w całości czy w części)
2) Zawierać przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie (o tym niżej) ;
3) Zawierać wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.
4) Odpowiadać wymaganiom przewidzianym dla pisma strony
5) zawierać wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie albo oświadczenie o zrzeczeniu się rozprawy.

Podstawy skargi kasacyjnej do NSA
Kluczowym w sporządzaniu skargi kasacyjnej jest skonstruowanie podstaw kasacyjnych – czyli zarzutów opierających się wprost na przepisach które w naszej ocenie zostały naruszone przy wydaniu orzeczenia przez wojewódzki Sąd administracyjny.
Podstawami skargi kasacyjnej mogą być:
1) naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
2) naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.
Naruszenie prawa przez błędną wykładnię dotyczy sytuacji, kiedy Sąd zastosował do rozpoznania sprawy właściwy przepis prawa materialnego, jednakże w nieprawidłowy sposób go rozpoznał i niewłaściwie zinterpretował.
Z niewłaściwym zastosowaniem będziemy mieć do czynienia wówczas, kiedy w naszej ocenie, do rozpoznania naszej sprawy w ogóle wskazany przez Sąd przepis nie powinien mieć zastosowania.

Pełnomocnik obowiązkowy!
Wskazać należy, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, chyba, że skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Ponadto, skarga może być wniesiona przez doradcę podatkowego – w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami czy rzecznika patentowego – w sprawach własności przemysłowej.

Opłata sądowa za skargę
Postępowanie sądowe administracyjne jest odpłatne. Po wniesieniu skargi, zostaniemy wezwani do uiszczenia w terminie 7 dni należnej opłaty od skargi, po jej wyliczeniu przez Sąd.

Tematy powiązane:

Kancelaria Prawna Mentor Group oferuje usługi z zakresu prawa administracyjnego na terenie całego Rzeszowa i w woj. podkarpackim. Zakres naszych działań to m.in. reprezentacja w sądzie, skarga do NSA, skarga do WSA, upadłość konsumencka. Obsługujemy zarówno osoby prywatne jak i firmy. Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.

 

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.