fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Rękojmia przy sprzedaży – czym jest. Kiedy sprzedawca może być z niej zwolniony?

1 lutego&2b17p;2022Rękojmia, Sprzedaż

Rękojmia to tak naprawdę podstawowy instrument, jakim może posłużyć się kupujący w przypadku, gdy przedmiot sprzedaży obarczony jest wadą. Czym zatem różni się ona od gwarancji, które również obejmuje przedmioty obarczone wadą? Otóż przysługuje nam ona z mocy prawa, z kolei gwarancja jest udzielana wyłącznie poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia gwarancyjnego, a co za tym idzie, ma charakter fakultatywny. Czym zatem dokładnie jest rękojmia i jak należy ją respektować?

Czym jest rękojmia?

Jest to nic innego jak rozszerzenie ogólnych przepisów o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zobowiązania – art. 471 kodeksu cywilnego. Warto jednak mieć na uwadze, że w wielu przypadkach  nie będzie ona dostatecznie chroniła kupującego. Dlatego też ustawodawca postanowił wprowadzić przepisy, na mocy których poczucie bezpieczeństwa zostało zwiększone. W efekcie wdrożono do kodeksu cywilnego instytucji rękojmi za wady rzeczy, która została uregulowana w art. 556-557 kodeksu cywilnego.

Upraszczając więc, przez rękojmie uznajemy odpowiedzialność sprzedawcy wobec kupującego, za wady sprzedanego towaru. Co za tym idzie, rękojmia jest główną podstawą do złożenia reklamacji przez konsumenta – może być to zarówno wada fizyczna, jak i prawna zakupionego towaru. Podmiotem odpowiedzialnym za powstanie wady jest oczywiście sprzedawca i to do niego powinniśmy kierować pismo reklamacyjne, które możemy złożyć w dowolnej formie, choć tą najpowszechniejszą jest oczywiście forma pisemna Pamiętajmy również, że w przypadku przedmiotów, gdzie wystawiany jest paragon fiskalny (czyli nie tyczy się to nieruchomości), tenże paragon nie jest konieczny do zareklamowania produktu, niemniej, jeśli go posiadamy, to znacznie uprościmy całą procedurę.

Czym jest wada fizyczna, a czym prawna?

Są to pojęcia, które przewijają się bardzo często, gdy poruszamy temat rękojmi. Dlatego też warto dokładnie określić i rozróżnić te dwa rodzaje wad. Wada fizyczna to nic innego jak uznanie zakupionej rzeczy za niezgodną z umową. Doskonałym przykładem może być nawet proste naczynie żaroodporne, które podczas użycia pęknie nam pod wpływem wysokiej temperatury. Wadą prawną może być z kolei sprzedanie rzeczy, która tak naprawdę nie należała do sprzedawcy, a do osoby trzeciej – chociażby pochodziła z kradzieży.

Kiedy sprzedawca może być zwolniony z rękojmi?

Istnieją sytuacje, kiedy to sprzedawca może zostać zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Jak wynika z art. 557 §1 kodeksu cywilnego, dochodzi do tego w przypadku, gdy kupujący w momencie zawarcia umowy, wiedział i był świadomy wady, którą posiada przedmiot sprzedaży. Jest również §2, który mówi nam, że gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku lub też rzeczy mające dopiero powstać, to sprzedawca również zostaje zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi (oczywiście jeśli kupujący wiedział o wadzie w momencie wydania rzeczy). Bardzo istotną kwestią jest fakt, że powyższych wyjątków nie możemy zastosować w przypadku, gdy kupujący jest konsumentem.

Taki wyjątek stanowi z kolei z art. 557 §3 kodeksu cywilnego, który informuje, że sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego, który jest właśnie konsumentem za to, że sprzedana rzecz nie ma właściwości z publicznych zapewnień. Dzieje się tak, gdy:

  • Sprzedawca nie znał tych zapewnień,
  • Zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję kupującego,
  • Treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

Oczywiście by sprzedawca mógł się uchylić przed odpowiedzialnością, jest zobowiązany do udowodnienia swojej niewiedzy, a także musi wykazać, że nie był w stanie dowiedzieć się o istnieniu oraz treści zapewnienia – nawet przy zachowaniu pełnej staranności.