fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Rejestracja Spółek

Na czym polega rejestracja spółek

KRS czyli Krajowy Rejestr Sądowy obejmuje 3 rejestry tj. Rejestr Przedsiębiorców, Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Rejestr dłużników niewypłacalnych.

Do rejestru przedsiębiorców wpisywane są m.in. spółki prawa handlowego: tj. zarówno spółki osobowe czyli jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne jak i spółki kapitałowe tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne oraz europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, a także: spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze, spółdzielnie europejskie, instytucje gospodarki budżetowej, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Uzyskanie wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS związane jest z obowiązkiem spełnienia szeregu warunków formalnych. W przedmiocie rejestracji w KRS zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Dla skuteczności wpisu konieczny jest nie tylko wybór właściwego wniosku ale także jego prawidłowe wypełnienie albowiem niewłaściwy wniosek, jak wniosek wypełniony w błędny/ niepełny sposób zostanie zwrócony przez sąd i konieczne będzie jego ponowne złożenie. Wniosek winien być złożony na właściwym formularzu, składającym się z tzw. druku podstawowego oraz odpowiednich dla niego załączników.

Wniosek o wpis w KRS można złożyć w Sądzie na jeden z 3 sposobów:

  • osobiście w biurze podawczym sądu,
  • wysyłając pocztą,
  • drogą elektroniczną (w tym przypadku konieczne jest jednak posiadanie kwalifikowanego certyfikatu uprawniającego do posługiwania się odpisem elektronicznym),

W zależności od rodzaju podmiotu, który ma zostać wpisany do KRS do wniosku należy przedłożyć odpowiednie dokumenty np. umowę spółki. Obecnie do wniosku nie dołącza się już dokumentów do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ZUS. Sąd rejestrowy, po wydaniu postanowienia o wpisie do KRS, przekazuje dane nowej spółki za pomocą systemu elektronicznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i rejestru REGON, natomiast CRP KEP przekazuje dane do ZUS.
W ciągu 21 od daty uzyskania wpisu do KRS nowe podmioty zobowiązane są do zgłoszenia w urzędzie skarbowym danych uzupełniających na druku NIP-8.

Odnośnie natomiast wpisu przedmiotu działalności czyli tzw. PKD obecnie przedsiębiorcy mogą wybrać jedynie 10 kodów oraz zobowiązani są wskazać przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Wybór właściwego Sądu
Sądem w którym należy złoć wniosek jest Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy KRS właściwy ze względu na siedzibę podmiotu podlegającego wpisowi.

Opłaty od wniosku
Co do zasady wniosek o wpis w KRS podlega opłacie w wysokości 500 zł. Wyjątek stanowi wniosek o wpis spółki jawnej, komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością jeżeli umowa spółki została zawarta przy wykorzystaniu wzorców umowy udostępnionych w systemie teleinformatycznym i w takim przypadku podlega on opłacie w wysokości 250 zł.

Natomiast opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dla wszystkich spółek wynosi 100zł.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.