Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl
Zaznacz stronę

Przyczynienie

Na czym polega przyczynienie

Często zdarza się, że poszkodowani w wypadkach mają wpływ na fakt zaistnienia czy też rozmiar wypadku. Za przyczynienie, należy uznać takie zachowanie poszkodowanego, które pozostaje w związku przyczynowym ze szkodą oraz jest obiektywnie nieprawidłowe. Może to być więc działanie, ale również zaniechanie czyli nie podjęcie odpowiedniego działania(czyli np. narażenie się na niebezpieczeństwo poprzez nie zachowanie należytej ostrożności), które miało wpływ na powstałą szkodę.

Obniżenie kwoty odszkodowania

Zgodnie z treścią art. 362 k.c., gdy poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron.

Przyczynienie określa się procentowo, co w praktyce skutkuje tym, iż wszystkie wypłacane poszkodowanemu świadczenia (np. odszkodowanie, zadośćuczynienie, renty, zwrot wszelkich kosztów) zostaną zredukowane o ten właśnie, określony procent.

Związek przyczynowy

Możliwość obniżenia odszkodowania istnieje wtedy, gdy związek pomiędzy działaniem lub zaniechaniem poszkodowanego a powstałą szkodą jest taki, że gdyby nie określone zachowanie się lub zaniechanie poszkodowanego, w ogóle nie doznałby on szkody, bądź też wystąpiłaby ona w mniejszym rozmiarze. Każdą sytuację, w której istnieje prawdopodobieństwo, iż poszkodowany przyczynił się do powstania szkody należy rozpatrywać indywidualnie.

Przy dokonywaniu obniżenia odszkodowania należy uwzględnić:

 • stopień winy obu stron;
 • stopień przyczynienia się obu stron;
 • wiek poszkodowanego;
 • stopień naruszenia obiektywnych reguł postępowania przez poszkodowanego;
 • ich konfrontacja z zarzutami stawianymi odpowiedzialnemu za szkodę;
 • pobudki, motywy, jakimi kierował się poszkodowany, podejmując działanie nieprawidłowe;
 • ciężar naruszonych przez sprawcę obowiązków i stopień ich naruszenia;
 • szczególne okoliczności danego wypadku;
 • specyficzne cechy osobiste;
 • rozmiar i waga uchybień po stronie poszkodowanego;
 • ocena samej przyczyny wyrządzającej szkodę;
 • ocena zachowania się poszkodowanego.