fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

PRAWO KARNE

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny Akt Oskarżenia

Poinformowanie policji czy prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, nie zawsze prowadzi do wszczęcia postępowania karnego. Niejednokrotnie bywa, że różnych powodów, prokurator odmawia wszczęcia postępowania. Najczęściej podawany jest powód, iż zgromadzony materiał dowodowy jest niewystarczający do wniesienia aktu oskarżenia. Co zrobić w takiej sytuacji? W sytuacji, gdy po raz drugi prokuratura odmówi wszczęcia postępowania lub wszczęte postępowanie umorzy, pokrzywdzony ma prawo do wniesienia subsydiarnego akt oskarżenia do sądu.

Tryb postępowania

Uprawnienie pokrzywdzonego do złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia aktualizuje się jedynie w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Dla uzyskania tego uprawnienia wymagane jest, aby kolejno:

  • pokrzywdzony w związku z wydaniem pierwszego postanowienia o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia złożył w trybie art. 306 § 1 KPK zażalenie na takie postanowienie;
  • sąd właściwy do rozpoznania sprawy w trybie art. 465 § 2 KPK uchylił takie postanowienie, polecając kontynuowanie postępowania przygotowawczego,
  • prokurator nadal nie znalazł podstaw do wniesienia aktu oskarżenia i wydał ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia.

Termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia wynosi 1 miesiąc. Liczyć go należy od daty doręczenia pokrzywdzonemu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora o ponownym umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia. Termin ten ma charakter prekluzyjny. Nie podlega on zatem przywróceniu, a jego upływ powoduje wygaśnięcie uprawnienia pokrzywdzonego Powinno ono zawierać stosowne pouczenie o uprawnieniach do wniesienia prze pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia, a także że na postanowienie nie służy już zażalenie. Oba te warunki (zawiadomienie i pouczenie) muszą być spełnione łącznie.
Pamiętać należy również, że subsydiarny akt oskarżenia musi być sporządzony i podpisany przez profesjonalnego pełnomocnika: adwokata lub radcę prawnego.

Przeczytaj również:

Wszystkich, którym potrzebna jest pomocz zakresu prawa karnego zachęcamy do kontaktu i spotkania. Oferujemy pomoc i porady prawne na terenie całego województwa podkarpackiego (Rzeszów, Przemyśl, Sanok, Jarosław, Przeworsk, Stalowa Wola, Dębica) oraz sąsiednich województw – małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.