fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

PRAWO KARNE

Zażalenie

Czym jest zażalenie?

Zażalenie jest środkiem odwoławczym przysługującym na postanowienie sądu lub prokuratora zamykające drogę do wydania wyroku, na postanowienie sądu co do środka zabezpieczającego oraz na inne postanowienie w wypadkach przewidzianych w ustawie.

Kto może wnieść zażalenie?

Osobą uprawnioną do wniesienia zażalenia jest strona postępowania, jak i osoba, której postanowienie bezpośrednio dotyczy. Może to być oskarżony, pokrzywdzony, oskarżyciel publiczny, oskarżyciel prywatny, oskarżyciel posiłkowy, powód cywilny, obrońca lub pełnomocnik. Skarżącemu przysługuje zażalenie, jeśli rozstrzygnięcie narusza jego prawa lub szkodzi jego interesom. Wniesienie zażalenia wszczyna postępowanie odwoławcze, zwane postępowaniem zażaleniowym.

Wymogi formalne

Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie postanowienia – od daty doręczenia. Jest to termin zawity, co oznacza, że po upływie terminu do wykonania określonego prawa uprawnienie to wygasa. Jeżeli odwołujący się złoży wniosek o sporządzenie na piśmie oraz doręczenie uzasadnienia wyroku, zażalenie można wnieść w terminie przewidzianym do wniesienia apelacji.

Czy zażalenie wstrzymuje wykonanie postanowienia?

Wniesienie zażalenia, co do zasady, nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia, ale sąd może wstrzymać jego wykonanie, co nie wymaga uzasadnienia. Sąd, na którego postanowienie złożono zażalenie, może je uwzględnić, jeżeli orzeka w tym samym składzie, w którym wydał zaskarżone postanowienie; w innych wypadkach prezes sądu przekazuje zażalenie niezwłocznie, wraz z aktami lub niezbędnymi odpisami z akt sprawy, sądowi powołanemu do rozpoznania zażalenia.

Jeśli szukasz pomocy lub porady prawnej z zakresu prawa pracy – zachęcamy do kontaktu. Działamy na terenie nie tylko województwa podkarpackiego ale również w województwie małopolskim, lubelskim oraz świętokrzyskim.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.