fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Windykacja należności / Postępowanie polubowne

Gdzie prowadzone jest postępowanie polubowne?

Sąd polubowny (arbitrażowy), jest Sądem o charakterze prywatnym, który rozpoznaje i rozstrzyga sprawy na zasadzie woli stron uczestniczących w postępowaniu. Skutki orzeczenia wydanego w takim postępowaniu są zrównane w skutkach z orzeczeniami wydawanymi przez sądy powszechne.

W praktyce występują sądy:

  • polubowne stałe, czyli podmioty o utrwalonej strukturze administracyjnej i organizacyjnej działające np. przy instytucjach gospodarczych;
  • powoływane ad hoc, czyli składy powoływane do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy.

Z uwagi na koszty takiego postępowania, jest ono coraz częściej wykorzystywane przy rozwiązywaniu sporów.

Postępowanie polubowne – warunki

Skierowanie sporu przed Sąd polubowny wymaga zawsze zgody stron. Zapis na Sąd polubowny powinien być sporządzony na piśmie. Może on przybrać formę klauzuli w zasadniczej umowie łączącej strony lub w formie aneksu.
W zapisie na Sąd Polubowny strony muszą określić przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć w przyszłości. Fakultatywnie można poszerzyć zapis o takie okoliczności jak: liczebność i skład sadu arbitrażowego, język postępowania, sposoby doręczeń pism. W tej materii strony mają względnie szerokie pole manewru, jednakże treści postanowień nie mogą naruszać zasady równości stron.
Efektywność postępowania zależy w głównej mierze od składu arbitrów orzekających w sprawie. Jak już wyżej wskazano, strony w zapisie na sąd mogą określić liczbę sędziów (sędzią w sporze może być wyłącznie osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych).

Sąd Polubowny

Warto zaznaczyć, że Sąd Polubowny nie jest związany przepisami o postępowaniu przed Sądami powszechnymi, z wyjątkiem zasad dotyczących równouprawnia stron oraz przeprowadzania dowodów. W pozostałym zakresie zawsze decydujące znaczenia ma wola stron i rozstrzygniecie arbitra(ów).

Wniosek do Sądu powszechnego o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia Sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej wynosi 300 zł.

Przeczytaj również:

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.