fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

PRAWO PRACY

ŚWIADECTWO PRACY

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Zgodnie z treścią art. 97 § 1 kodeksu pracy „W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy”.

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Treść świadectwa pracy

Świadectwo pracy powinno zawierać informacje dotyczące stosunku pracy, który ustał, między innymi na temat:

  • okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
  • zajmowanych stanowisk,
  • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się także wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Dwuetapowe odwołanie od treści świadectwa
Jeżeli świadectwo pracy zawiera błędy pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

W sytuacji gdy z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy

Zarówno świadectwo pracy zawierające błędy, jak brak świadectwa pracy, mogą powodować u pracownika szkodę, albowiem bez tego dokumentu pracownik nie może podjąć nowego zatrudnienia. W sytuacji takiej pracownikowi przysługuje względem pracodawcy roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody. Odszkodowanie, o którym mowa powyżej przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.
Roszczenie o odszkodowanie przysługuje również w przypadku otrzymania niższej emerytury wskutek wydania przez pracodawcę niewłaściwego świadectwa pracy oraz niewydania zaświadczenia o pracy górniczej.
PAMIĘTAJ! Roszczenia o odszkodowanie przedawniając się na podstawie art. 291 § 1 kodeksu pracy a nie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Oznacza to, że termin przedawnienia wynosi 3 lata i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. (por. I PK 230/10, I PK 208/10)

Wysokość opłat

Postępowanie z wniosku do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy, jak i postępowanie przed sądem są wolne od opłat. Opłacie podlega jedynie apelacja złożona przez pracownika przed Sądem Pracy.

Zainteresowanych pomocą z zakresu prawa pracy zachęcamy do kontaktu. Działamy na terenie województwa podkarpackiego, w województwie lubelskim, małopolskim i świętokrzyskim.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.