fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

OBSŁUGA PRAWNA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Prawo spadkowe / Dział spadku

Na czym polega dział spadku

Dział spadku jest drugim etapem spadkobrania i polega na faktycznym podziale masy spadkowej pomiędzy spadkobiercami.

W ramach działu spadku dokonuje się ustalenia wartości całej masy spadkowej.

Formy dokonania działu spadku

Dział spadku może być dokonany w drodze umowy lub w drodze postępowania przed sądem.

Umowny dział spadku możliwy jest wyłącznie wtedy, gdy istnieje zgodna wola spadkobierców. W sytuacji kiedy takiej zgodnej woli jest brak dział spadku dokonywany jest przez sąd. Podkreślić należy, iż zgodna musi istnieć nie tylko co do dokonania samego działu spadku lecz również co do tego, w jaki sposób dział ma być dokonany.

Z kolei forma umowy o dział spadku uzależniona jest co do zasady od tego jakie składniki wchodzą w skład spadku. W sytuacji gdy składnikiem tym będzie nieruchomość to umowa taka będzie wymagała formy aktu notarialnego, a jeżeli tym składnikiem będzie np. przedsiębiorstwo to umowa taka powinna być sporządzona w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Stronami umowy o dział spadku będą wszyscy współspadkobiercy.

Sądowy dział spadku dokonywany jest w postępowaniu nieprocesowym najczęściej jeżeli pomiędzy stronami istnieje spór w kwestii działu. Wniosek o dział spadku może skierować do sądu każdy ze współspadkobierców, jak i nabywca udziału w spadku oraz wierzyciel spadkobiercy – jeżeli dokonał zajęcia praw spadkowych w drodze egzekucji.

W toku postępowania sądowego sąd musi ustalić zarówno skład majątku spadkowego jak i jego wartość. Podstawą dokonywania działu może być spis inwentarza. Jeżeli jednak taki spis nie został sporządzony, sąd może dokonać ustaleń na postawie wyjaśnień składanych przez uczestników postępowania.

W postępowaniu sądowym co do zasady sąd również dąży do ugodowego dokonania działu spadku. Przed sądem współspadkobiercy podają swój wiek, zawód, stan rodzinny, dane dotyczące zarobków i majątku, składają również wyjaśnienia, w jaki sposób korzystali ze spadku dotychczas i wymieniają inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie kwestii co każdy z nich ma otrzymać ze spadku.

Dział spadku powinien obejmować cały majątek spadkowy. Jedynie ważne powody mogą go ograniczyć do części spadku. Takim powodem jest na przykład wątpliwość czy wszystkie przedmioty, które wchodzą w skład spadku, stanowiły własność spadkodawcy.

Wznowienie postępowania o dział spadku

Jeżeli po dokonaniu działu spadku wystąpią jakieś zdarzenia (późniejsze), które mogłyby wpłynąć na jego zmianę to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa istnieje możliwość wznowienia postępowania sądowego o dział spadku. Osoby zainteresowane mogą również żądać ustalenia, iż dział spadku był bezskuteczny. Taka sytuacja zachodzi przykładowo, gdy dojdzie do późniejszego odnalezienia testamentu spadkodawcy, którego to treść w diametralny sposób zmienia sytuacje poszczególnych spadkobierców.

W postępowaniu sądowym sąd dokonuje tzw. fizycznego lub cywilnego podziału spadku.

Fizyczny dział spadku polega na tym, że poszczególne przedmioty zostają fizycznie podzielone i przyznane poszczególnym spadkobiercom. Trzeba mieć na uwadze jednak, że niemożliwy jest idealny podział przedmiotów należących do spadku. W sytuacji takiej koniecznym jest skorzystanie z tzw. instytucji dopłat.

Z kolei sposób cywilny dokonywany jest w ten sposób, że przedmioty zostają sprzedane, a uzyskana w ten sposób kwota pieniężna zostaje podzielona między spadkobierców.

Wybór sposobu dokonania działu spadku dokonywany jest przez sąd, z tym że jeżeli uczestnicy wskażą sposób podziału, a nie będzie on sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy nie narusza interesu społecznego/uzasadnionego interesu uprawnionych – to sąd jest związany takim wnioskiem.

Skutki działu spadku

Na skutek działu spadku do osobistych majątków poszczególnych spadkobierców wchodzą przyznane im prawa majątkowe. Zmienia się także odpowiedzialność za długi spadkowe albowiem od chwili działu spadku każdy z dotychczasowych współspadkobierców odpowiada za długi samodzielne, w stosunku do wielkości przysługującego mu udziału.

Opłaty
Opłatę stałą w kwocie 500 złotych Sąd pobiera od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera opłatę stałą w kwocie 300 złotych.
Natomiast opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych.

Warto zasięgnąć pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego, aby nie odziedziczyć spadku z długami. Nie wiesz jak podzielić spadek? Skontaktuj się z nami! Działamy na terenie województwa podkarpackiego (Rzeszów, Stalowa Wola, Krosno, Jasło, Przemyśl, Jarosław, Przeworsk) jak i w województwie małopolskim, świętokrzyskim oraz lubelskim.

Pomagamy klientom na terenie województwa
małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.