fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Zadośćuczynienie, odszkodowanie za wypadek śmiertelny

Czy można skutecznie dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu śmierci osoby najbliższej, gdy śmierć ta nastąpiła w wyniku czynu niedozwolonego, np. wypadku samochodowego?

Niestety w życiu zdarzają się w sytuację, gdy w wyniku wypadku drogowego, czy też innego zdarzenia śmierć ponosi bliska osoba. Należy pamiętać, że zgodnie z kodeksem cywilnym w tego typu przypadkach najbliższym członkom rodziny zmarłego przysługuje odpowiednia suma zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Art. 446 § 4 kodeksu cywilnego przewidujący zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z powodu śmierci osoby najbliższej obowiązuje na gruncie polskiego prawa od 3 sierpnia 2008 r. Co zatem w przypadku śmierci osoby najbliższej przed tą datą?

W orzecznictwie polskich sądów doszło do wykształcenia praktyki zgodnie, z którą możliwe jest przyznanie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w oparciu o przepis art. 448 kodeksu cywilnego w związku z art. 24 k.c. także w sytuacji, gdy śmierć nastąpiła przed dniem 8 sierpnia 2008 r. Uchwałę w tym zakresie podjął Sąd Najwyższy w dniu 22 października 2010 r. stwierdzając, że „Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r.”

Tym samym jest możliwość uzyskania zadośćuczynienia za śmierć najbliższej osoby bez względu na to, czy ona nastąpiła przed 3 sierpnia 2008 roku, czy już po tej dacie. Jedynym ograniczeniem w zakresie dochodzenia roszczenia zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej są okresy przedawnienia. Należy jednak pamiętać, że termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z przestępstwa wynosi obecnie dwadzieścia lat. Bez względu na zadośćuczynienie, jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. ( art. 446 § 1 k.c.) Oprócz zadośćuczynienia i roszczenia o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu najbliższym członkom rodziny zmarłego przysługuje stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. ( art. 446 § 3 k.c.) Nadto osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.

Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. ( art. 446 § 2 k.c.). Oczywiście, aby móc skutecznie dochodzić zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej, bądź odszkodowania z tego tytułu muszą zaistnieć ogólne warunki odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w kodeksie cywilnym. W praktyce często taka sytuacja ma miejsce w przypadku śmierci osoby najbliższej w wypadku drogowym, w tym przypadku można dochodzić skutecznie odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej bezpośrednio od ubezpieczyciela (OC) pojazdu sprawcy wypadku.

Sprawdź także: