Upadłość konsumencka
Czym jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność następuje w sytuacji, gdy dłużnik, nie jest w stanie wykonać wymagalnych zobowiązań. (np. nie ma środków pieniężnych na spłatę pożyczki i na zakup podstawowych środków potrzebnych do codziennego życia). Dzięki upadłości konsumenckiej, niewypłacalny konsument może zostać oddłużony. To znaczy, że jego długo mogą zostać w części lub całości umorzone. Upadłość konsumencka prowadzi zatem do zwolnienia konsumenta z długów. Jednakże warunkiem do skorzystania z niej jest ustalenie, że konsument przed ogłoszeniem upadłości jak i w trakcie postępowania, działa uczciwie i zgodnie z prawem. Nie może być tak, że konsument celowo doprowadził do niewypłacalności, ukrywał swój majątek, czy też podejmował działania na szkodę swoich wierzycieli.

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie w przedmiocie upadłości konsumenckiej wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta (wniosku nie może złożyć wierzyciel). Wniosek ten jest pismem procesowym, które powinno spełniać wszystkie konieczne elementy wymienione w art. 126 kodeksu postępowania cywilnego. Wniosek ten powinien zawierać ponadto: 1. Oznaczenie konsumenta, wskazanie imię i nazwiska, PESEL, dokładny adres zamieszkania. 2. Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników (nieruchomości, papiery wartościowe, sprzęt RTV AGD, samochód) 3. Wskazanie miejsc, w których znajduję się majątek konsumenta 4. Spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty. 5. Spis wierzytelności spornych z zaznaczaniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje wierzytelności (te które dłużnik uważa za nienależne) 6. Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych. 7. Wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie 8. oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3.

Likwidację majątku przeprowadza wyznaczony przez sąd syndyk, którego zadaniem jest: • sporządzenie spisu majątku konsumenta; • spieniężenie majątku konsumenta; • przekazanie uzyskanych środków wierzycielom.

Konsekwencje upadłości konsumenckiej

Jeżeli sąd ogłosi upadłość, wówczas: • cały majątek konsumenta zamienia się w tzw. masę upadłości zarządzaną przez Syndyka ( np. nie można będzie sprzedać samochodu); • w skład masy upadłości wejdzie wynagrodzenie za pracę w części niepodlegającej zajęciu; • syndyk sporządza inwentaryzację majątku masy upadłości, a następnie przystępuje do sprzedaży; majątku konsumenta (z wyjątkiem przedmiotów wyłączonych spod egzekucji); • wymagalne stają się wszystkie zobowiązania konsumenta; • konsument będzie mógł zawierać tylko drobne umowy życia codziennego (zakupy żywności, ubrań itp.); • działania podejmowane przez konsumenta mogą mieć wpływ na decyzję sądu – bezpodstawne zwolnienie z pracy może doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego.

Przeczytaj również: