fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Gdy kontrahent dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania, przedsiębiorca ma prawo żądać, aby sąd upoważnił go do wykonania tych czynności na koszt dłużnika. Nie traci przy tym przysługującego mu roszczenia o naprawienie szkody.

Wierzyciel, który nie może zmusić dłużnika do wywiązania się z ciążących na nim obowiązków, ma prawo skorzystać z tzw. wykonania zastępczego. Powinien jednak na to uzyskać zgodę sądu. Natomiast tylko w nagłych przypadkach bez upoważnienia sądu ma prawo wykonać czynności na koszt dłużnika lub usunąć na jego koszt wszystko, co dłużnik wbrew zobowiązaniu wykonał.

Prawo do odsetek

Nie traci przy tym przysługującego mu roszczenia do dłużnika o naprawienie szkody, a dodatkowo jeszcze ma prawo domagać się, aby dłużnik zwrócił mu wyłożone koszty poniesione na wykonanie zastępcze.

W takim przypadku wierzycielowi przysługuje też prawo do odsetek za czas opóźnienia. Może ich żądać nawet wówczas, gdy z powodu zwłoki nie poniósł żadnej szkody, a opóźnienie zostało spowodowane okolicznościami, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Dlatego występując do sądu o odsetki, wierzyciel nie musi uzasadniać, że poniósł szkodę. Jeżeli jednak ona powstała, to oprócz odsetek ma prawo domagać się również jej naprawienia.

Jeżeli w umowie strony nie określiły wysokości odsetek z tytułu opóźnienia, to wówczas należą się odsetki ustawowe. W umowie strony mogły jednak wskazać stopę odsetek wyższą niż ustawowa. Wtedy wierzyciel ma prawo domagać się odsetek naliczanych według tej wyższej stopy. Nie może ona jednak przekraczać wysokości odsetek maksymalnych.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna