fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Czym jest umowa handlowa

Umowa handlowa, inaczej także umowa o współpracy handlowej nie została ściśle zdefiniowana przepisami. Możemy jednak mówić, że umowa to porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalająca wzajemne zobowiązania i prawa.

Wg polskiego prawa, do zawarcia umowy potrzebne jest zgodne oświadczenie stron, które do niej przystępują, a co za tym idzie – nawet porozumienie zawarte ustnie może być ważne, jednak w razie konfliktu pomiędzy stronami – będzie niezmiernie trudno ustalić, kto ma rację.

Dlatego zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest umowa handlowa zawierana pisemnie. W takiej sytuacji strony mają czas zapoznać się szczegółowo z warunkami umowy, a w razie ewentualnego sporu – łatwiej ustalić, kto ma rację.

Umowa współpracy handlowej może być zawierana pomiędzy podmiotami gospodarczymi lub pomiędzy podmiotami a osobami fizycznymi. Jej poprawne skonstruowanie umożliwi dochodzenie praw przed sądem, jeśli strona nie wywiąże się ze zobowiązań lub umowa zostanie niewłaściwie wykonana.

Co powinno znaleźć się w umowie handlowej?

  • strony umowy – należy sprecyzować, kto jest stroną umowy i wpisać je wraz z pełnymi danymi;
  • przedmiot umowy – dokładnie opisany przedmiot umowy;
  • obowiązki stron umowy – dokładnie określone obowiązki spoczywające na każdej ze stron;
  • sposób rozliczenia – podanie ceny/wartości przedmiotu umowy oraz informacji dotyczącej terminu zapłaty, wraz z informacją na temat ewentualnych odsetek w razie niedotrzymania terminu płatności.
  • postanowienia końcowe – zapisek informujący, że wszelkie zmiany w umowie powinny być zawarte w formie pisemnej, w przeciwnym razie nie ostaną uwzględnione.