fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Czas do szkoły? – Ubezpiecz dziecko!

Wrzesień to dla rodziców mających dzieci w wieku szkolnym czas wzmożonych wydatków, na które to składają się też składki z tytułu polisy ubezpieczenia.

Często rodzice nie zagłębiają się w szczegóły warunków takiego ubezpieczenia, po prostu opłacają składkę i tyle. Co zatem obejmuje takie ubezpieczenie i jaki ma charakter? W przeważającej większości w takich przypadkach zawierana jest umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW). Panuje opinia, że ubezpieczenie to ma charakter ubezpieczenia obowiązkowego, ale nie ma ono takiego charakteru. Jednak ubezpieczanie NNW młodzieży szkolnej jest najczęściej zawierane w formie ubezpieczenia grupowego, a ubezpieczającym jest szkoła, uczelnia. W ubezpieczeniu tym prawo do uzyskania świadczenia z umowy ubezpieczenia uzależnione jest od tego czy ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi powodującemu skutki określone w warunkach ubezpieczenia.

Przedmiotem ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Przy czym nieszczęśliwy wypadek jest definiowany jako nagłe, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź śmierć. Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim ubezpieczeni mogą ulec w czasie nauki, w drodze do szkoły, a także w życiu prywatnym. W przeważającej większości ochrona ubezpieczenia odnosi się do nieszczęśliwych wypadków w zakresie całodobowym i ma charakter ogólnokrajowy. Większość ofert ubezpieczycieli zawiera wyłączenia w odniesieniu do zdarzeń poza granicami kraju.

Dlatego też rodzice, którzy mają zamiar zabrać dziecko na wyjazd zagraniczny, chcąc zapewnić mu ochronę ubezpieczeniową, powinni zawrzeć umowę rozszerzająca zakres terytorialny ubezpieczenia. W standardowych ofertach funkcjonujących na rynku uzyskanie świadczenia uzależnione jest od powstania uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, a także śmierć ubezpieczonego. Warto więc przed podpisaniem umowy ubezpieczenia zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń i wybrać najkorzystniejszą ofertę, czyli taką która zapewnia najlepszą ochronę, oczywiście będzie to miał wpływ na wysokość składki. Najbardziej rozbudowane warianty mogą obejmować szereg dodatkowych opcji, między innymi zwrot kosztów leczenia, pogrzebu, przeszkolenia ubezpieczonego, zwrot kosztów leczenia za granicą. Ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć, poza nieszczęśliwy wypadek, o świadczenia na wypadek choroby nowotworowej czy też na wypadek śmierci przedstawiciela ustawowego.

Odnośnie wyłączeń NNW jakie są ujęte w ogólnych warunkach ubezpieczenia to należą do nich następstwa powstałe w wyniku spożycia alkoholu, narkotyków, usiłowania lub popełniania samobójstwa, jak i działań wojennych, czy też wyczynowego uprawiania sportu, przy czym za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość ubezpieczenia tego ryzyka. Jak już było wspomniane większość ofert ubezpieczenia dotyczy wypadków powstałych na terenie kraju. Tym samym warto zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia, bowiem może się zdarzyć, że dziecko uprawiając wyczynowo sport nie będzie objęte ochroną ubezpieczeniową, w związku z urazami doznanymi w trackie treningów.

Ważna kwestia w tego typu umowach ubezpieczenia to suma ubezpieczenia. Niekiedy niska składka powoduje, że świadczenie należne w wyniku zaistnienia zdarzenia będzie mieć bardzo niski charakter. Jeśli więc opłaciliśmy składkę ubezpieczenia, którego to warunki nas nie w pełni satysfakcjonują, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawrzeć kolejną, indywidualnie, taką która nas będzie satysfakcjonowała. Z każdego z zawartych ubezpieczeń NNW mamy prawo otrzymać niezależne świadczenia. W przypadku ubezpieczeń osobowych dopuszczalna jest bowiem kumulacja świadczeń – czyli mówiąc praktycznie ile posiadamy umów NNW tyle otrzymamy świadczeń.

Zaistnienie nieszczęśliwego wypadku uzasadniającego wypłatę należnego świadczenia nie przekreśla starań o uzyskanie innego odszkodowania, jednak jest to uzależnione od samych okoliczności wypadku. Jeśli więc dziecko doznało określonego urazu w szkole to warto zastanowić się czy istnieje możliwość uzyskania określonych świadczeń odszkodowawczych z innego źródła. Szkoła, a ściśle rzez ujmując, organ ją prowadzący ma obowiązek zapewnić uczniom bezpieczne warunków nauki i opieki. Zaniedbania w tym zakresie mogą rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą najczęściej gminy, bo to na niej spoczywa obowiązek prowadzenia szkoły. Odpowiedzialność taka powstaje nie tylko w przypadku zaniedbań w zakresie warunków bezpieczeństwa placówki, ale także w przypadku wyrządzenia szkody dziecku przez kolegów. Nadto nauczyciele i administracja szkoły są zobowiązani do nadzoru nad uczniem podczas lekcji, przerw między nimi i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, na czas których rodzice powierzyli im dziecko. Jeżeli w tym czasie dziecko doznało szkody, to wymienieni pracownicy oświatowi ponoszą odpowiedzialność z tytułu uchybień w nadzorze. Nie jest jednak konieczne wskazanie nauczyciela winnego uchybień, w wyniku których doszło do zdarzenia, by odpowiedzialność poniósł podmiot prowadzący szkołę. Podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej gminy, jako organu prowadzącego placówkę są przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o systemie oświaty. W praktyce podmioty prowadzące placówki oświatowe zawierają umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w związku z czym roszczenie o wypłatę należnych świadczeń możemy kierować bezpośrednio do ubezpieczyciela, z którym zawarto taką umowę.

Poszkodowanemu w wyniku zdarzenia, za które ponosi odpowiedzialność podmiot prowadzący szkołę, przysługują:

  • jednorazowe odszkodowanie na pokrycie wszelkich kosztów poniesionych w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia – zobacz: odszkodowania powypadkowe
  • renta z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • zwrot kosztów leczenia, czy też pogrzebu w razie śmierci poszkodowanego – zobacz: odszkodowanie wypadek śmiertelny

Powstanie obrażeń ciała i rozstroju zdrowia dziecka w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność za szkodę określonego podmiotu, nie wyklucza możliwości ubiegania się o odszkodowanie z tego tytułu, niezależnie od świadczenia należnego z tytułu umowy NNW, o ile oczywiście ogólne warunki ubezpieczeń NNW nie przewidują wyłączenia w tym zakresie. Dla przykładu można wskazać odpowiedzialność sprawcy wypadku drogowego, czy poślizgnięcia się na nieodśnieżanym chodniku. W takiej sytuacji poszkodowanemu przysługują świadczenia określone w art. 444 k.c.-447 k.c., a więc: odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta.

Przeczytaj także: