fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Powołanie prokurenta w spółce  z o.o.

Prokura to (zgodnie z art. 109 1§ 1 K.C.) pełnomocnictwo obejmujące umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, udzielone przed przedsiębiorcę, podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców. W praktyce oznacza to, że prokurent może reprezentować spółkę przed różnymi organami i sądami oraz zawierać umowy i odstępować od nich w imieniu spółki.

Prokurent nie ma uprawnień do:

  • zbycia przedsiębiorstwa,
  • zbycia lub obciążenia nieruchomości,
  • dokonania czynności prawnych, które doprowadziłyby do oddania przedsiębiorstwa do czasowego korzystania.

Sposób powołania prokurenta w spółce

Powołanie prokurenta w spółce z o.o. wymaga jednomyślnej zgody członków zarządu na piśmie pod rygorem nieważności.

Kto może zostać prokurentem?

Prokurentem w sp. z o.o. może zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Natomiast nie może nim zostać inna osoba prawna, członek komisji rewizyjnej ani członek rady nadzorczej.

W jakich sytuacjach wygasa prokura?

Prokura wygasa w następujących przypadkach:

  • wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru,
  • ogłoszenie upadłości wobec przedsiębiorcy,
  • otwarcie likwidacji przedsiębiorstwa,
  • częściowa lub całkowita utrata zdolności do wykonywania zdolności prawnych przez prokurenta,
  • śmierć prokurenta.

Prokurent może także zostać odwołany przez członków zarządu.

powołanie prokurenta spółki z o.o.