fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Odszkodowanie za wypadek przy pracy na roli

3 lipca&7b45p;2018Odszkodowanie

Sukces naszego klienta. Wypłata zadośćuczynienia za wypadek przy pracy na roli!

Wypadek przy pracy na roli dosyć często wiąże się z nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Wiąże się to z posiadaniem maszyn oraz zwierząt. Prowadzi do licznych wypadków przy pracy na roli i szkód w mieniu jak i na osobie. Często nawet zwykłe zaniedbania w postaci braku posypania drogi piaskiem czy też jej nieuprzątnięcia skutkować może tragicznymi konsekwencjami.

Kwestie związane z ubezpieczeniem OC rolnika reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Zgodnie z przepisami tej ustawy, umowę ubezpieczenia OC rolnika zawiera się na okres 12 miesięcy, a obowiązek ten powstaje w momencie objęcia gospodarstwa w posiadanie.

Wypadek przy pracy na roli, a zakres ubezpieczenia OC rolników?

Ubezpieczenie OC rolników obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Zatem zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie zarówno wtedy, gdy szkodę wyrządzi sam rolnik, jak i wtedy, gdy szkodę wyrządzi osoba   pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też pracująca w gospodarstwie. Osobą pracującą w gospodarstwie rolnym jest nie tylko osoba w nim mieszkająca, ale także osoba w nim pomagająca, dokonująca napraw, czy też świadcząca tzw. pomoc sąsiedzką. Przykładowo jeżeli któraś z tych osób wykonując czynności związane z gospodarstwem wyrządzi szkodę osobie trzeciej np. kierowcy samochodu czy przechodniowi, wówczas zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie.

Czy osoba wykonująca prace związane z gospodarstwem ma szanse na odszkodowanie?

W sytuacji, gdy przy wykonywaniu prac związanych z posiadaniem gospodarstwa szkodę poniesie także osoba pracująca w tym gospodarstwie – np. przetnie sobie palce piłą dostarczoną przez właściciela będącą w złym stanie technicznym, może ona uzyskać odszkodowanie. Zdarza się również, że z winy osoby pracującej w gospodarstwie szkody dozna sam rolnik. Wówczas zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, ale będzie ono obejmowało jedynie roszczenia związane z uszkodzeniem ciała, tzw. zadośćuczynienie.

Jakie są warunki odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń?

Mówiąc o odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń, nie można pominąć warunków jakie muszą być spełnione. Przede wszystkim rolnik lub osoba pracująca w jego gospodarstwie będą  zobowiązani do naprawienia powstałej szkody tylko wtedy, gdy można im przypisać winę za zaistniałe zdarzenie. Wina może mieć postać działania lub zaniechania np. nieprawidłowe przepędzanie stada. Odpowiedzialność rolnika, a tym samym zakładu ubezpieczeń,  zależy także od tego, czy pomiędzy działaniem rolnika a powstałą szkodą istnieje bezpośredni związek przyczynowy, a więc czy szkoda jest tzw. normalnym następstwem działania lub zaniechania rolnika. Kolejnym warunkiem powstania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest to, aby czynności, które były przyczyną szkody, miały bezpośredni związek z posiadaniem gospodarstwa, a więc aby istniał związek funkcjonalny pomiędzy czynnościami rolnika a gospodarstwem. Czynności wykonywane przez rolnika lub osobę pracującą w gospodarstwie muszą być pracami związanymi z posiadaniem gospodarstwa.

Sukces naszego klienta!!

Na skutek zgłoszenia szkody klientka Kancelarii otrzymała zadośćuczynienie. Jednakże ubezpieczyciel przyjął 50 % przyczynienie klientki do wypadku.

Brak zgody na obarczanie klientki 50% winą za zdarzenie skutkował złożeniem pozwu przeciwko ubezpieczycielowi i zawarcie ugody sądowej z całkowitym zniesieniem przyczynienia i dopłatą świadczeń.

Szukasz pomocy? zgłoś się do nas. Pomożemy Tobie uzyskać należne Tobie odszkodowanie!!!