fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Odszkodowania za błędy lekarskie

Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej – W ostatnich latach zdecydowanie wzrosła liczba wniosków o odszkodowania za błędy medyczne, co z jednej strony powinno cieszyć, gdyż świadczy o wzrastającej świadomości praw pacjentów, a z drugiej niestety martwi, gdyż wskazuje na liczne zaniedbania ze strony szpitali, lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, które przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia pacjentów, a niekiedy nawet ich śmierci.

Kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie za błędy medyczne?

Błąd w sztuce lekarskiej, zwany powszechnie błędem medycznym lub błędem lekarskim jest to zdarzenie medyczne – uszkodzenie ciała pacjenta, zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, rozstrój zdrowia pacjenta, śmierć pacjenta, które są skutkiem niewłaściwej diagnozy, niepoprawnie przeprowadzonego zabiegu operacyjnego lub zastosowania wyrobu medycznego, leczniczego produktu niezgodnie z aktualną wiedza medyczną.
Jeśli podczas hospitalizacji doszło to tego rodzaju zaniedbań i na skutek błędu medycznego poniesiono szkodę, można ubiegać się o odszkodowanie za błąd lekarski, a w przypadku śmierci pacjenta – o zadośćuczynienie dla rodziny zmarłego.

Odszkodowanie za błąd lekarza może obejmować zwrot kosztów zakupu leków, dalsze leczenie pacjenta, dojazd do szpitala, konieczność dodatkowych badań czy nawet koszty przystosowanie mieszkania do niepełnosprawności powstałej w wyniku błędu medycznego i przekwalifikowania zawodowego.
Jeśli niewłaściwe postępowanie lekarza doprowadziło do trwałego uszczerbku na zdrowiu, można także domagać się wypłaty comiesięcznego świadczenia rentowego. Pacjent może również domagać się zadośćuczynienia za krzywdę (szkodę majątkową), która ma na celu wynagrodzenie cierpień fizycznych i psychicznych (stresu, przykrości, ból).

Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej!

Odszkodowania za błędy lekarskie można domagać się od szpitala lub innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Na szczęście w większości przypadków zakłady opieki zdrowotnej zawarły umowy ubezpieczeniowe, więc w razie zasadnych roszczeń, to ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie.
Jeśli na drodze polubownej pacjent nie uzyska satysfakcjonującego świadczenia, swoich praw może dochodzić przed sądem. Od 2012 r. możliwe jest także domaganie się odszkodowania za błędy lekarskie (błąd w sztuce lekarskiej) przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Jeśli strony są niezadowolone z wydanego orzeczenia, mogą w ciągu czternastu dni od doręczenia orzeczenia zwrócić się do Komisji o ponowne rozpatrzenie wniosku, które musi nastąpić w ciągu 30 dni.

Przeczytaj także: