fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

OCHRONA PRAWNA RODZINY

Umowa

Umowa obsługi prawnej zawarta w dniu: …………………………………….
Zleceniobiorca (dalej Kancelaria): Kancelaria Prawna Mentor Group Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 11, 35-069 Rzeszów, NIP: 813-353-50-55, w imieniu której, na podstawie pełnomocnictwa działa ………………………………………………………………………………………………….

Zleceniodawca:  ❏ Osoba fizyczna ❏ Firma *

Dane:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

§ 1 Preambuła Przedmiotem usług świadczonych przez Kancelarię jest zapewnienie pomocy i ochrony prawnej w zakresie jednego z wybranych pakietów świadczenia usług (obsługa prawna) na rzecz Uprawnionych, zgodnie z treścią Ogólnych Warunków Umowy (dalej OWUm) ❏ dla osób fizycznych / ❏ dla firm* stanowiących jej integralną część (Zał. 1) i w zakresie OWUm oraz tabeli graficznej (Zał. 2)

§ 2. Osoby uprawnione
1. Zleceniodawca będący osobą fizyczną wskazuje osoby Uprawnione z umowy, zgodnie z warunkami OWUm (Tabela 1). W przypadku Uprawnionych małoletnich, za ich obowiązki odpowiada Zleceniodawca.

2. Zleceniodawca będący przedsiębiorcą w Tabeli 1 wskazuje osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zleceniodawcy.

Tabela 1. 

Imię i nazwisko                     Adres                               PESEL                               Mail                              Telefon                            
         
         
         
         


§ 3 Dane pojazdu zgłoszonego do obsługi prawnej 
 TAK    NIE*

Marka i model                                 Nr rej.                                        Nr VIN                                         Właściciel                                       
       
       

Czy wskazano wszystkie pojazdy ❏ TAK   ❏ NIE* (jeśli nie, wypełnić kartę Zał.6)


§ 4 Nieruchomość/ gospodarstwo rolne zgłoszone do obsługi prawnej 
 TAK    NIE*

Adres                                                                 Działka/KW                                                            Własność                                                             
     


§ 5 Wybrany Pakiet Obsługi – Zleceniodawca wybiera pakiet obsługi zgodnie z warunkami i specyfikacją wskazaną w Ogólnych Warunkach Umowy.

❏  BASIC                         ❏ COMFORT                          ❏ VIP *

§ 6.1 Wysokość wynagrodzenia Kancelarii – Za obsługę prawną w okresie obowiązywania umowy, realizowaną w zakresie i w sposób przewidziany dla danego pakietu, Zleceniodawca zapłaci Kancelarii wynagrodzenie roczne w wysokości:

                                                                           Z tytułu obsługi prawnej wg pakietu**                                                                                                 
   Koszty rejestracji (wydania dokumentów, kart klienta, naklejek (… szt)**
   RAZEM**


Wynagrodzenie jest płatne:
          ❏  jednorazowo     ❏  półrocznie     ❏ kwartalnie*

2. Do wynagrodzenia ryczałtowego dolicza się jednorazowo koszty rejestracji, w tym wydania dokumentów, kart klienta oraz naklejek na pojazd podlegający ochronie.

3. Ponad wskazane w ust. 1 i 2 wynagrodzenie i koszty, Kancelaria ma prawo naliczyć dodatkowe wynagrodzenie za prowadzenie sprawy/ poszczególne czynności albo dodatkowe koszty jedynie, jeżeli wynika to z OWUm lub zostało zaakceptowane przez obie strony.

§ 7 Sposób prowadzenia obsługi prawnej

1. Sposób świadczenia obsługi prawnej w powierzonej Kancelarii sprawie, w szczególności zakres czynności objętych umową, termin wykonywania poszczególnych czynności określony został szczegółowo w Ogólnych Warunkach Umowy (dalej OWUm) i uzależniony jest od rodzaju wybranej opcji obsługi (pakietu), rodzaju sprawy, zakresu zlecenia i bieżących uzgodnień ze Zleceniodawcą.

2. Zlecenia poszczególnych spraw objętych pakietem usług i OWUm mogą być przekazywane po weryfikacji Zleceniodawcy każdemu prawnikowi ze stałego zespołu Kancelarii, w sposób przewidziany w OWUm.

3. Przyjęcie danej sprawy do obsługi prawnej wymaga wyraźnego potwierdzenia przez Kancelarię pisemnie, telefonicznie, mailowo, faxem, lub na spotkaniu oraz przesłania przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa dla Kancelarii lub wskazanego prawnika do prowadzenia danej sprawy.

4. W przypadku zaistnienia zdarzenia, którego umowa obsługi prawnej w wybranym pakiecie nie obejmuje, Zleceniodawcy przysługuje uprawnienie skorzystania z preferencyjnych stawek wynagrodzenia dla jednorazowych zleceń w sprawach spoza danego pakietu.

§ 8.1 Czas trwania umowy

1. Umowę zawiera się na okres jednego roku.

2. W przypadku osób fizycznych: umowa obowiązuje od dnia wpłynięcia na rachunek Kancelarii wyliczonej w § 6 kwoty wynagrodzenia za obsługę prawną wraz z opłatą za koszty rejestracji. W przypadku braku wpływu środków w terminie 14 dni od podpisania umowy, umowę uznaje się za niezawartą.

3. W przypadku osób przedsiębiorców umowa obowiązuje od dnia następnego po dniu jej zawarcia. Niezwłocznie po dniu zawarcia umowy Kancelaria przesyła Zleceniodawcy drogą elektroniczną fakturę pro-forma za usługę, którą Zleceniodawca zobowiązany jest zrealizować w terminie 3 dni.

4. W przypadku płatności ratalnych, Zleceniodawca realizuje kolejne płatności w terminie 3 dni na podstawie faktury pro forma, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób prawnych brak płatności pociąga za sobą ryzyko wstrzymania świadczenia usług przez Kancelarię.

5. Płatność częściowa wywołuje skutek w postaci rozpoczęcia trwania umowy jedynie w przypadku ustalenia płatności ratalnej w umowie. Od nieterminowych płatności naliczone zostaną odsetki ustawowe.

§ 9 Załączniki do umowy – Wraz z niniejszą umową Zleceniodawca otrzymuje:

Zał. nr 1 – (R/F) Ogólne Warunki Umowy – stanowiące jej integralną część
Zał. nr 2 – (R+F) Tabela określająca graficzną specyfikację poszczególnych pakietów
Zał. nr 3 – (R+F) Pełnomocnictwo ogólne dla Kancelarii
Zał. nr 4 – (R) Blankiet wpłaty wynagrodzenia
Zał. nr 5 – (R) Informacja o prawie odstąpienia od umowy wraz z wzorem odstąpienia
Zał. nr 6 – (F) Wykaz pojazdów przedsiębiorcy wskazanych do ochrony prawnej

§ 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

W wykonaniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2014.1182) Kancelaria Prawna Mentor Group Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 11, 35-069 Rzeszów, jest administratorem danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i jej realizacji, weryfikacji Zleceniodawcy i osób objętych umową. Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawienia i uzupełnienia.

W oparciu o przepisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2014.1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Prawną Mentor Group Sp. z o.o. w Rzeszowie w celach marketingowych oraz na przekazywanie zgłoszonych danych przez administratora danych podmiotom powiązanym i współpracującym z administratorem danych, m.in. kancelariom adwokackim i kancelariom radców prawnych na potrzeby wykonania umowy. ❏ TAK    NIE*

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422) przez Kancelarię Prawną Mentor Group Sp. z o.o. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, fax, sms) ❏ TAK   ❏ NIE*

Zleceniodawca potwierdza otrzymanie załączników do umowy wskazanych w  § 9 zał. 1 -3  oraz ❏4  6*  oraz że zapoznał się z nimi i akceptuje ich treść ❏ TAK    NIE*

Zleceniodawca oświadcza, że wszystkie dane są zgodne z prawdą.