fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

OCHRONA PRAWNA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW

Umowa

Umowa obsługi prawnej zawarta w dniu                            

Zleceniobiorca (dalej Kancelaria): Kancelaria Prawna Mentor Group Sp. z o.o. w Rzeszowie, al. T. Rejtana 27G,  35-326  Rzeszów,  NIP: ………………………………………. 813-363-50-55,  w  imieniu  której,  na  podstawie  pełnomocnictwa  działa

Zleceniodawca: Osoba fizyczna Firma *

Dane:       ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • 1 Preambuła Przedmiotem usług świadczonych przez Kancelarię jest zapewnienie pomocy i ochrony prawnej w zakresie jednego z wybranych pakietów świadczenia usług (obsługa prawna) na rzecz Uprawnionych, zgodnie z treścią Ogólnych Warunków Umowy (dalej OWUm) dla osób fizycznych / dla firm* stanowiących jej integralną część (Zał. 1) i w zakresie OWUm oraz tabeli graficznej (Zał. 2)
 • 2. Osoby uprawnione
 1. Zleceniodawca będący osobą fizyczną wskazuje osoby Uprawnione z umowy, zgodnie z warunkami OWUm (Tabela 1). W przypadku Uprawnionych małoletnich, za ich obowiązki odpowiada
 2. Zleceniodawca będący przedsiębiorcą w Tabeli 1 wskazuje osoby uprawnione do kontaktu ze strony

Tabela 1.

Imię nazwisko

Adres

PESEL

Mail

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 3 Dane pojazdu zgłoszonego do obsługi prawnej TAK NIE*

Marka, model

Nr rej.

Nr VIN

Właściciel

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wskazano wszystkie pojazdy฀ TAK             NIE* (jeśli nie, wypełnić kartę Zał.6)

 • 4 Nieruchomość/ gospodarstwo rolne zgłoszone do obsługi prawnej TAK NIE*

Adres

Działka/ KW

Własność

 

 

 

 

 • 5 Wybrany Pakiet Obsługi – Zleceniodawca wybiera pakiet obsługi zgodnie z warunkami i specyfikacją

wskazaną w Ogólnych Warunkach Umowy.

  BASIC                             COMFORT                           VIP *

 • 6.1 Wysokość wynagrodzenia Kancelarii – Za obsługę prawną w okresie obowiązywania umowy, realizowaną w zakresie i w sposób przewidziany dla danego pakietu, Zleceniodawca zapłaci Kancelarii wynagrodzenie roczne w wysokości:

 

 

Z tytułu obsługi prawnej wg pakietu**

50 zł

Koszty rejestracji (wydania dokumentów, kart klienta, naklejek (2 szt)**

 

RAZEM**

Wynagrodzenie jest płatne:            jednorazowo     półrocznie  kwartalnie*

 

 1. Do wynagrodzenia ryczałtowego dolicza się jednorazowo koszty rejestracji, w tym wydania dokumentów, kart klienta oraz naklejek na pojazd podlegający ochronie.

*właściwe zaznaczyć krzyżykiem

** w przypadku ochrony przedsiębiorców/ firmy wskazana w § 6 kwota jest kwotą netto, do której należy doliczyć obowiązujący na dzień płatności podatek VAT

 

 

 1. Ponad wskazane w ust. 1 i 2 wynagrodzenie i koszty, Kancelaria ma prawo naliczyć dodatkowe wynagrodzenie za prowadzenie sprawy/ poszczególne czynności albo dodatkowe koszty jedynie, jeżeli wynika to z OWUm lub zostało zaakceptowane przez obie strony.
 • 7 Sposób prowadzenia obsługi prawnej
 1. Sposób świadczenia obsługi prawnej w powierzonej Kancelarii sprawie, w szczególności zakres czynności objętych umową, termin wykonywania poszczególnych czynności określony został szczegółowo w Ogólnych Warunkach Umowy (dalej OWUm) i uzależniony jest od rodzaju wybranej opcji obsługi (pakietu), rodzaju sprawy, zakresu zlecenia i bieżących uzgodnień ze Zleceniodawcą.
 2. Zlecenia poszczególnych spraw objętych pakietem usług i OWUm mogą być przekazywane po weryfikacji

Zleceniodawcy każdemu prawnikowi ze stałego zespołu Kancelarii, w sposób przewidziany w OWUm.

 1. Przyjęcie danej sprawy do obsługi prawnej wymaga wyraźnego potwierdzenia przez Kancelarię pisemnie, telefonicznie, mailowo, faxem, lub na spotkaniu oraz przesłania przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa dla Kancelarii lub wskazanego prawnika do prowadzenia danej
 2. W przypadku zaistnienia zdarzenia, którego umowa obsługi prawnej w wybranym pakiecie nie obejmuje, Zleceniodawcy przysługuje uprawnienie skorzystania z preferencyjnych stawek wynagrodzenia dlajednorazowychzleceń w sprawach spoza danego
 • 8.1 Czas trwania umowy Umowę zawiera się na okres jednego roku.
 1. W przypadku osób fizycznych: umowa obowiązuje od dnia wpłynięcia na rachunek Kancelarii wyliczonej w §

6 kwoty wynagrodzenia za obsługę prawną wraz z opłatą za koszty rejestracji. W przypadku braku wpływu środków w terminie 14 dni od podpisania umowy, umowę uznaje się za niezawartą.

 1. W przypadku osób przedsiębiorców umowa obowiązuje od dnia następnego po dniu jej Niezwłocznie po dniu zawarcia umowy Kancelaria przesyła Zleceniodawcy drogą elektroniczną fakturę pro- forma za usługę, którą Zleceniodawca zobowiązany jest zrealizować w terminie 3 dni.
 2. W przypadku płatności ratalnych, Zleceniodawca realizuje kolejne płatności w terminie 3 dni na podstawie faktury pro forma, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób prawnych brak płatności pociąga za sobą ryzyko wstrzymania świadczenia usług przez Kancelarię.
 3. Płatność częściowa wywołuje skutek w postaci rozpoczęcia trwania umowy jedynie w przypadku ustalenia płatności ratalnej w umowie. Od nieterminowych płatności naliczone zostaną odsetki ustawowe.
 • 9 Załączniki do umowy – Wraz z niniejszą umową Zleceniodawca otrzymuje:

Zał. nr 1 – (R/F) Ogólne Warunki Umowy – stanowiące jej integralną część
Zał. nr 2 – (R+F) Tabela określająca graficzną specyfikację poszczególnych pakietów
Zał. nr 3 – (R+F) Pełnomocnictwo ogólne dla Kancelarii
Zał. nr 4 – (R) Blankiet wpłaty wynagrodzenia
Zał. nr 5 – (R) Informacja o prawie odstąpienia od umowy wraz z wzorem odstąpienia
Zał. nr 6 – (F) Wykaz pojazdów przedsiębiorcy wskazanych do ochrony prawnej

 • 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej, w rozumieniu  przepisów ustawy o świadczeniu  usług  drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422) przez Kancelarię Prawną Mentor Group Sp. z o.o. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, fax, sms) TAK   NIE*

Zleceniodawca potwierdza otrzymanie załączników do umowy wskazanych w § 9 zał. 1 -3 oraz 4 5 6* oraz że zapoznał się z nimi i akceptuje ich treść. TAK  NIE*

 1. Zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r.(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że jako Zleceniodawca wyrażm zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie oraz w przekazanych dokumentach , także danych „wrażliwych” dot. zdrowia.
 2. Dane powyższe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych Mentor Group sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie w celu realizacji umowy.
  3. Dane osobowe Zleceniodawcy będą przetwarzane przez okres obowiązywania niniejszej umowy.
  4. Odbiorcą danych osobowych Zleceniodawcy będą Towarzystwa Ubezpieczeniowe, z którymi kontakt bęzie niezbędny w celu zrealizowania niniejszej umowy.
 3. Zleceniodawca ma prawo do wglądu do swoich danych ich sprostowania i zmiany.
 4. Zleceniodawca może zażądać usunięcia swoich danych oraz zaprzestania ich przetwarzania przez Mentor Group sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.
  6. Zleceniodawca ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Inspektorem Ochrony Danych Prawnej wykonawcy jest Tomasz Jachyra. Kontaktowy adres mail: kancelaria@mentorgroup.pl

Zleceniodawca oświadcza, że wszystkie dane są zgodne z prawdą.

*właściwe zaznaczyć krzyżykiem

** w przypadku ochrony przedsiębiorców/ firmy wskazana w § 6 kwota jest kwotą netto, do której należy doliczyć obowiązujący na dzień płatności podatek VAT

 

………………………………………                                                                                     ….…………………………………
        Zleceniodawca                                                                                                             Kancelaria