fbpx
Masz pytanie? Zadzwoń 24h! +48 795 790 719 kancelaria@mentorgroup.pl

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za błędy lekarskie?

Odszkodowania za błędy lekarskie? Coraz więcej pacjentów stara się dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne, które kosztowały ich utratę zdrowia.

Jeśli w trakcie leczenia doszło do zaniedbania albo popełnienia błędu przez personel medyczny, a tym samym została wyrządzona szkoda, można domagać się należnego odszkodowania za błędy lekarskie od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Pacjent może dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienie nie tylko za błąd lekarski, ale także za błąd popełniony przez innych pracowników personelu medycznego. Na gruncie polskiego prawa nie ma definicji błędu medycznego. Często też używane są sformułowania: błąd lekarski, czy też błąd w sztuce lekarskiej.

Przyjęto, że błędem medycznym jest takie postępowanie, które jest sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej, obejmuje ono czynność bądź zaniechanie lekarza w przedmiocie diagnozy i terapii, niezgodne z nauką medyczną. Rodzajem błędu w sztuce lekarskiej jest także błąd diagnostyczny, który polega na postawieniu przez lekarza niewłaściwej diagnozy. Ocena, czy dane zachowanie personelu medycznego nosi znamiona błędu należy do biegłego z zakresu nauk medycznych. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z błędem medycznym pacjentowi przysługuje między innymi:

– zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę niematerialną, tzn. ból, cierpienie, poniżenie, inne cierpienia fizyczne i psychiczne.

– odszkodowania obejmującego wszelkie koszty wynikłe z rozstroju zdrowia, w tym koszty dalszego leczenia

– renty z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej bądź z tytułu zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

W przeważającej większości zakłady opieki zdrowotnej posiadają umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z tej też przyczyny, w praktyce, w razie uzasadnionych roszczeń to ubezpieczyciel jest podmiotem odpowiedzialnym do wypłaty należnych świadczeń odszkodowawczych.

Swoich roszczeń poszkodowany pacjent może dochodzić od podmiotu świadczącego usługi medyczne, bądź bezpośrednio od ubezpieczyciela. Gdy jednak na drodze polubownej nie uzyska oczekiwanych świadczeń, roszczeń może dochodzić przez sądem. Od 2012 r. ofiary błędów medycznych mogą również występować do Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Celem postępowania przed wojewódzką komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Roszczenie o naprawienie szkody wynikłej ze zdarzenia medycznego przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Jednak istnieje wyjątek i dotyczy on sytuacji, gdy zachowanie będące błędem medycznym nosi znamiona zbrodni lub występku. Wówczas termin przedawnienia wynosi dwadzieścia lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Oferujemy porady prawne i pozyskiwanie odszkodowania za błędy lekarskie, odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej, odszkodowania za błędy medyczne. Miejsca, gdzie działamy to: Rzeszów, Przemyśl, Jarosław, Sanok, Jasło, Krosno, Łańcut, Kolbuszowa, Kielce, Kraków, Wrocław, Warszawa